c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Nova Llei Concursal Domenech Delsors Advocats

Nova Llei Concursal: un nou escenari

El passat dia 6 de Setembre de 2022 es va publicar en el BOE la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig.

Es tracta d’una reforma d’ampli calat la finalitat del qual és harmonitzar i ordenar la legislació concursal que des del 2003 ha estat reformada fins a 28 vegades.

Aquest nou text, és la transposició de la directiva europea de reestructuració i insolvència, Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

La reforma, que s’emmarca en els sistemes d’insolvència, posa fi al règim transitori de moratòria concursal posat en marxa per a respondre a l’impacte de la pandèmia que ha permès protegir la indústria en un context extraordinari.

Com a norma, els sistemes d’insolvència tenen com a objectiu en el cas d’activitats econòmicament viables però amb dificultats financeres, tractar de facilitar la reestructuració del passiu garantint els drets dels creditors i la continuïtat de l’empresa.

En el cas d’activitats inviables, el procediment tracta d’extreure el major valor dels actius per a retornar als creditors el major percentatge dels seus crèdits, seguint un ordre de prelació.

Quan el deutor insolvent és una persona física, el concurs pretén identificar als deutors de bona fe i oferir-los una exoneració parcial o total del seu passiu insatisfet que els permeti beneficiar-se d’una segona oportunitat, evitant la seva passo a l’economia submergida o a una situació de marginalitat.

La nova Llei pretén agilitzar els procediments concursals donant major nombre d’eines a tots els intervinents per a aconseguir major agilitat i practicitat, de manera que s’incrementi la seva utilització versus al procediment conegut fins ara com de segona oportunitat.

El recurs del concurs i també el de segona oportunitat en comparació a altres països del nostre entorn era poc utilitzat, i quan les empreses recorren al concurs, el fan en una situació de dificultats avançades. A més, era un procediment excessivament llarg.

Cal destacar les següents novetats:

 

1. Quant al denominat benefici d’exoneració del passiu

El benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI), passa a denominar-se exoneració del passiu insatisfet (EPI).

La supressió de la paraula “benefici” té el seu fonament en què el legislador vol incidir en què no es tracta de cap benefici, sinó d’un dret propi de la persona natural deutora. Això suposa un clar gir de l’esperit inspirador de Llei concursal que en els seus inicis era clarament favorable al creditor.

El nou EPI suprimeix l’obligació per a aquell deutor que vulgui beneficiar-se de l’exoneració, l’haver intentat amb anterioritat i de manera infructuosa un acord extrajudicial de pagaments. D’aquesta manera, el deutor, persona natural que es trobi en insolvència actual o imminent, podrà acudir al concurs per a poder beneficiar-se de l’exoneració, sense necessitat d’intentar una solució preconcursal en l’èxit de la qual no confia.

S’articulen dues modalitats d’exoneració: l’exoneració amb liquidació de la massa activa i l’exoneració amb pla de pagaments.

Aquestes dues modalitats són intercanviables, en el sentit que el deutor que hagi obtingut una exoneració provisional amb pla de pagaments pot, en qualsevol moment, deixar-la sense efecte i sol·licitar l’exoneració amb liquidació.

Es busca que no sempre sigui necessària la liquidació prèvia dels béns del deutor perquè aquest quedi exonerat dels seus deutes. Ara bé, es manté la impossibilitat d’exonerar crèdits públics, excepte un topall de 10.000 euros per a Hisenda i altres 10.000 euros de la Seguretat Social.

2. Enquant al pre-pack o empaquetat previ

El paquet o empaquetat previ al concurs, conegut en anglès com prepack o pre-packaged és un mecanisme àgil i híbrid que consisteix en la venda d’una unitat productiva acordada de manera prèvia al concurs, l’execució del qual es produeix després de la declaració de concurs.

Així, en fase preconcursal es fixaria el perímetre de la unitat productiva i es recaptarien les ofertes sota la supervisió d’un expert independent que seria, en molts casos, el posterior administrador concursal, consumant-se l’adquisició de la unitat productiva una vegada obert el concurs amb la resolució del jutge aprovant la transmissió.

La nova Llei introdueix un requisit que pot suposar una trava a la venda d’unitats productiva i és l’obligació de l’adquirent de continuar o reiniciar l’activitat amb la unitat o unitats productives ofertes sense cap variació i per un mínim de dos anys, en el cas de pre-pack, i de tres anys en els supòsits de presentació de l’oferta juntament amb la sol·licitud de declaració del concurs.

Establint-se, en tots dos casos, que l’incompliment d’aquest compromís donarà lloc al fet que qualsevol afectat pugui reclamar a l’adquirent l’una indemnització dels danys i perjudicis que poguessin haver-se causat.

3. Quant a la venda de la unitat productiva

La venda de la unitat productiva pot tenir lloc en qualsevol fase del concurs: fase comuna, de conveni o de liquidació i preconcursal apostant clarament i per primera vegada, per la transmissió d’unitats productives o de la totalitat de l’empresa en funcionament com a objecte d’un pla de reestructuració.

4. El procediment especial per a autònoms i microempreses

S’introdueix un procediment especial per a autònoms i microempreses pensat per a donar una major viabilitat a l’empresa a fi de donar continuïtat a la seva activitat o si és el cas, que la liquidació sigui molt més ràpida i amb menor cost.

La Llei 16/2022 de Reforma de la Llei Concursal incorpora un procediment especial per a microempreses (menys de 10 treballadors i menys de 700.000 euros de volum de negoci o de 350.000 euros de passiu), en el qual el paper dels creditors cobra major importància, creant un mecanisme d’insolvència únic i especialment adaptat a les necessitats i circumstàncies d’aquest tipus d’empreses, garantint la màxima simplificació processal.

 

El passat 26 de setembre va entrar en vigor l’esperada reforma de la Llei Concursal (duta a terme per la Llei 16/2022), abordant i modificant en gran manera tot el sistema concursal, encara que no serà fins a l’1 de gener de 2023 quan entraran en vigor totes les modificacions relacionades amb la tramitació especial per a les microempreses i els autònoms.

Summary
Article Name
Nova Llei Concursal: un nou escenari
Description
El passat dia 6 de Setembre de 2022 es va publicar en BOE la Llei 16/2022, de reforma del text refós de la Llei Concursal, una reforma d'ampli calat la finalitat del qual és harmonitzar i ordenar la legislació concursal que des del 2003 ha estat reformada fins a 28 vegades.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT