c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Avantatges Concurs Creditors Covid19 Domenech Delsors

Avantatges del concurs de creditors per a empreses que necessiten hibernar durant la crisi de la COVID19.

El que es preveia com una situació passatgera s’està allargant més del que ningú podia imaginar. El Govern va començar dictant Decrets amb mesures puntuals per a situacions puntuals. En data d’avui anem ja pel el Real Decret Llei 30/2020.

Les mesures promulgades són moltes, però hi ha unes altres que no són noves però que poden resultar fins i tot més útils per estar pensades per a situacions més peremptòries.

Davant aquesta pandèmia, que no sembla que tingui una fi pròxima, el concurs de creditors pot ser l’eina útil per als deutors que necessitin hibernar durant la crisi del COVID-19 mentre decideixen quina opció de reestructuració necessiten per a l’empresa familiar.

Què és el concurs de creditors.

El concurs de creditors és un procediment especifico regulat en la nostra legislació mercantil per a solucionar aquella situació d’insolvència en la qual es troba la nostra empresa.

Què permet el procediment concursal.

El procediment concursal permetrà a l’empresa familiar deixar de pagar els seus deutes anteriors sense que els creditors puguin executar els seus crèdits i embargar el patrimoni del deutor, ja que sota aquest procediment judicial l’empresa familiar gaudirà de l’escut protector que li farà immune enfront d’execucions o embargaments dels seus creditors (incloent també aquí Agència Tributària, Tresoreria de la Seguretat Social, Ajuntaments, etc.).

L’empresari podrà paralitzar el pagament del servei del deute i centrar-se en realitzar els pagaments associats als contractes operatius o de circulant, necessaris per a la continuació de la seva activitat amb la consegüent millora en la posició de la seva tresoreria i guanyant temps per a negociar amb els creditors (quitacions, pagaments ajornats etc) allunyant-se d’una insolvència imminent.

El temps és crucial. Preveure i anticipar són els únics remeis a l’abast per a superar aquesta difícil situació la data de fi de la qual es desconeix.

El procediment també impedeix que s’instin resolucions contractuals, i aquest és un benefici clau ja que es podria impedir la resolució d’un contracte de distribució que, per causa d’insolvència, hagués estat incomplit en alguna de les nostres obligacions. El citat escut impedeix que es puguin resoldre contractes extrajudicialment, havent de decidir sobre aquest tema el jutge del mercantil el qual determinarà si manté el contracte incomplit en vigor en interès del concurs.

Avantatges d’un concurs per a la reestructuració de l’empresa.

El ventall de mesures de reestructuració en el concurs és molt ampli. Des de retallades de plantilla a la resolució de contractes onerosos i el manteniment d’aquells que realment siguin essencials, i el que és interessant: sense necessitat de recórrer a les figures jurisprudencials de força major o de la clàusula rebus sic standibus de les quals tant es parla últimament.

Les mesures abasten també a la reestructuració financera a través d’un conveni amb els creditors amb opcions de divers contingut: des de quitacions i pagaments ajornats fins a totes aquelles que considerem aptes per a superar la insolvència.

Dins del concurs de creditors existeix també la possibilitat de venda d’una o diverses unitats productives. La venda es pot realitzar de manera àgil al començament del procediment, a través dels denominats “pre-pack”. Fins i tot pot ser el propi soci de l’empresa familiar l’adquirent últim, encara que sí amb algunes restriccions o conseqüències.

Davant la situació creada pel COVID19, el legislador ha considerat prioritari salvar el teixit productiu i l’ocupació atorgant al procediment concursal en la qual existeixi venda d’unitat productiva, el benefici de tramitació judicial preferent fins el mes vinent de març de 2021.

Els ERTOS d’impediment i els ERTOS de limitació.

Dèiem que ja anem pel Reial Decret 30/2020. Aquest últim decret dóna continuïtat als ERTOS que vencien el 30 de Setembre de 2020, ERTOS que afecten encara un total de 735.017 treballadors en tota Espanya a data 23 de Setembre de 2020.

Aquest RD 30/2020, estén els ERTOS de força major per a una determinades activitats i situacions, però tal vegada el més important de l’RD, no és aquesta ampliació a uns sectors molt determinats (42 sectors protegits), sinó que obre la possibilitat a altres empreses amb la creació dels ERTOS D’IMPEDIMENT i els ERTOS DE LIMITACIÓ.

  • Als ERTOS d’impediment podran acollir-se les empreses que, a conseqüència de restriccions adoptades per l’autoritat competent (exemple les empreses d’oci nocturn), no poden realitzar la seva activitat
  • Mentre que els ERTOS de limitació estan pensats per als sectors que han vist alterada la seva activitat per decisió d’una autoritat autonòmica o estatal que limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.

El Reial Decret obliga a les empreses que s’han acollit als beneficis de l’ERTO a mantenir els llocs de treball durant sis mesos com a temps de salvaguarda de l’ocupació, establint-se un nou període de sis mesos que començarà a comptar una vegada finalitzat el compromís previ.

Amb el Reial Decret 30/2020, es prorroga fins al 31 de gener de 2021 la “prohibició” d’acomiadament per causes objectives. En la pràctica, aquest impediment es tradueix en un sobre cost equiparant-lo a l’improcedent amb 33 dies d’indemnització en comptes dels 20 dies per a treballadors amb una antiguitat posterior a la reforma laboral del 2012.

Conclusions

Una empresa en situació concursal no és una empresa acabada. Deixem de costat l’estigma que sempre ha acompanyat al terme “concurso” i utilitzem-lo com a eina útil per a la protecció i supervivència del projecte.

Dit això, destaquem també que només hi ha una regla general aconsellable a tota situació: la prevenció i la presa de decisions sense demora. A partir d’això, una anàlisi escrupolosa ens portarà a adoptar les mesures disponibles entre el gran espectre que la legislació actual ofereix.

La informació és fonamental per a la presa de decisions. Prevenció i anticipació són la clau per a sortir de la greu situació en la qual ens trobem. Existeixen les eines per a sobreviure a aquesta crisi, no cal dubtar a aplicar-les.

Summary
Avantatges del concurs de creditors per a empreses que necessiten hibernar durant la crisi de la COVID19.
Article Name
Avantatges del concurs de creditors per a empreses que necessiten hibernar durant la crisi de la COVID19.
Description
Davant aquesta pandèmia, el concurs de creditors pot ser l'eina útil per als deutors que necessitin hibernar durant la crisi del COVID-19 mentre decideixen quina opció de reestructuració necessiten per a l'empresa familiar.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT