c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete

Política de Privacitat

La protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals és un dret fonamental.

L’article 8, apartat 1, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (la Carta) i l’article 16, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) estableixen que tota persona té dret a la protecció de les dades de caràcter personal que el concerneixin.

La normativa sobre protecció de dades solament aplica als tractaments de dades de les persones físiques no jurídiques.

S’entén per dades personals qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable: es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directament o indirectament en particular mitjançant un identificador com per exemple un nom un nombre d’identificació dades de localització un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica psíquica econòmica cultural o social d’aquesta personal com per exemple la seva informació de contracte, el seu DNI, les seves dades bancàries, les dades de les seves comandes o les dades dels seus productes.

En compliment del Nou Reglament sobre protecció de dades (RGPD), Reglamento UE 2016/679 de 27 d’abril, informem els nostres clients i usuaris que les dades que ens faciliten a través dels diferents canals de comunicació que posem a la seva disposició són incorporats a un fitxer la titularitat del qual és de Josep Domenech Delsors, la finalitat del qual és la prestació dels serveis sol·licitats i la fidelització del client a través dels nostres comunicats.

Normativa sobre privacitat

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en els quals respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
 • La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)
 • El Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • La Llei 34/2202 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació de Comerç Electrònic (LSSO-CE)

Responsable del tratamiento de sus datos

 • Titular: Josep Domenech Delsors
 • Número de Identificació 46117084-Z
 • Direcció Postal: Balmes 173, 3r 2a – 080006 Barcelona
 • Telèfon: 932 098 090
 • Correu electrònic: dom@domenech-advocats.com

Les dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades amb finalitats determinades explícites i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La legitimació és la base legal que permet el tractament de les seves dades.

La base legal per al tractament de les dades dels nostres clients és l’execució de la relació contractual de prestació de serveis jurídics. L’enviament de correus i butlletins informatius directament relacionats amb els nostres serveis es basa en la relació contractual, en l’interès legítim i/o en el consentiment.

Finalitat del tractament de les dades personals

Les dades recollides són els adequats per a la finalitat descrita

Domenech Delsors Advocats tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’acomplir als serveis jurídics que prestem sobre la base de la relació contractual amb els nostres clients, així com l’enviament de correus electrònics i butlletins informatius.

Domenech Delsors Advocats pot realitzar informes estadístics anònims dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris en el Lloc web.

Comunicacions de dades a tercers

Les dades personals recaptades poden transferir-se a empreses que ens presten serveis: serveis postals, prestador de serveis de màrqueting digital i en tot cas quan existeixi una obligació legal.

Termini de conservació de les dades facilitades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per prestar degudament els nostres serveis i/o per complir amb les obligacions legalment imposades per les administracions per a la gestió dels nostres drets.

Exactitud de les dades

Les dades facilitades a Domenech Delsors Advocats pels usuaris han de ser veritables exactes complets i actualitzats.

Domenech Delsors Advocats es compromet a realitzar qualsevol canvi sol·licitat per l’usuari en compliment dels principis de veracitat i exactitud.

Domenech Delsors Advocats mantindrà els més alts estàndards de seguretat per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades emmagatzemades en els seus fitxers

Els Drets dels usuaris sobre les seves dades personals

 • Dret d’accés: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Domenech Delsors Advocats estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
 • Dret de rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si escau sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
 • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas Domenech Delsors Advocats deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tot interessat pot exercir els seus Drets contactant amb nosaltres i adjuntant el seu nombre d’identificació personal a rgpd@domenech-advocats.com o mitjançant correu postal en carrer Balmes 173, 3r 2a 08006 Barcelona en aquest cas haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

Des de Domenech Delsors Advocats ens comprometem a protegir la seguretat de les seves dades personals i apliquem les mesures organitzatives, tècniques i administratives necessàries per a aquest fet.

 

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT