c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete

aranzadi-domenech-delsors

Dret Mercantil

Com a especialistes en Dret Mercantil actuem en totes les vicissituds de l’empresa des de la seva constitució fins a la seva extinció. Intervenim en OPERACIONS SOCIETÀRIES preparant i verificant tota la documentació necessària (minutes a Notaria, informes de gestió, informes d’auditoria, redacció d’Actes i Certificacions, entre altres) per dur a terme tot tipus d’operacions societàries com a nomenament de l’Òrgan d’Administració, canvis de domicili social, compravenda d’accions i participacions, ampliacions i reduccions de capital, modificació d’Estatuts, fusions i absorcions, escissions. Assistència a Consells d’Administració.

CONTRACTACIÓ MERCANTIL. Oferim als nostres clients solucionis jurídiques a la vida legal de l’empresa, donem cobertura a tot negoci jurídic vinculat amb els interessos de l’empresa defensant als nostres clients tant en la negociació com en la litigació davant els Tribunals.

DRET CONCURSAL. Assessorem en situacions de pre concurs i acompanyem als nostres clients per a una correcta liquidació i dissolució de la societat.

 

Reestructuració de Societats

En un context de crisi econòmica, les reestructuracions empresarials constitueixen una via per resoldre la situació i garantir la supervivència de l’empresa, evitant la fallida o el concurs de creditors, encara que més d’una empresa s’ha reestructurat després de veure’s abocada al concurs de creditors.

NEGOCIACIÓ AMB CREDITORS. Aportem les solucions necessàries amb la finalitat de mantenir l’activitat productiva i la viabilitat de l’empresa.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ. Assessorem en totes aquelles modificacions estructurals i organitzatives que permetin flexibilitzar l’estructura i minimitzar els recursos humans.

TRANSFORMACIÓ de societats, FUSIÓ i ESCISSIÓ de societats, destacaríem entre molts el trasllat del domicili i la intervenció en tots els contractes inherents a l’activitat amb la màxima eficiència.

 

Dret Laboral

Intervenim en tots els CONFLICTES que puguin sorgir en l’àmbit de les relacions laborals tant de forma extrajudicial i judicial; intervenim en sancions, acomiadaments disciplinaris, acomiadaments objectius, extinció de contracte, mobilitat geogràfica, mobilitat funcional, modificació substancial de les condicions de treball.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ. Realitzem tots els actes administratius relatius al procés incloent les reunions amb els representants dels treballadors, la tramitació corresponent davant l’Administració de la Generalitat i Inspecció de Treball.

ELECCIONS SINDICALS. Intervenim en el procés de formació de la taula, reunió amb els representants sindicals i validació del procés davant l’Administració.

OUTSOURCING EN RECURSOS HUMANS. Som assessors en contractació laboral d’acord amb les necessitats dels nostres clients, confeccionem la documentació laboral i el seu registre en els diferents Organismes Oficials, tals com a contractes de treball, parts d’alta, baixa i variació de dades en Seguretat Social. Confecció de nòmines i assegurances socials, certificats d’empresa, certificat de retencions, assistència a inspeccions de Treball, assistència a conciliacions, realització de recursos davant la inspecció de treball, entre uns altres.

GESTIONS DE ESTRANGERIA. Tramitem personalment juntament amb l’interessat tota la documentació necessària per a l’obtenció de NIES i Permisos de Treball de ciutadans estrangers.

 

Compravenda d’Empreses

Intervenim en els processos de Compra Venda d’empreses. Realitzem totes les actuacions pròpies del procés i especialment la Due Diligence o també anomenada Diligències Degudes, sent una de les actuacions més importants del procés per conèixer amb profunditat com és amb la exactitud més gran possible la situació de l’objecte de la compravenda, sent el resultat obtingut primordial per a la negociació i fixació dels termes del contracte.

 

Mediació

Creiem en la mediació com a solució per evitar els enfrontaments entre les parts propis d’un procés judicial permetent mantenir la relació contractual, professional o familiar més enllà del conflicte. La mediació permet resoldre el conflicte mitjançant solucions creatives que no són possibles en un plet judicial.

Actuem com a mediadors en CONFLICTES FAMILIARS LABORALS, CIVILS i MERCANTILS.

Ajudem a les parts involucrades a negociar des de la col·laboració, voluntarietat, flexibilitat, participació i avinença per aconseguir una resolució satisfactòria amb l’ajuda del nostre assessorament.

.

 

Dret Civil i Família

Resolem qualsevol conflicte, amistós o contenciós, fruit de les relacions entre persones físiques o jurídiques en la seva relació jurídica amb els altres.

PROCESSOS DE SEPARACIÓ i DIVORCI. Actuem i assessorem als nostres clients tant en processos de mutu acord com en contenciosos.

PARELLES DE FET. Assessorem als nostres clients en els Drets derivats de la seva relació.

DRET SUCCESSORI. Com a advocats de família aconsellem als nostres clients en la redacció de testaments, actuem en declaracions d’hereus, partició d’herències, fidúcies, fideïcomissos i impugnació de testaments.

INCAPACITACIONS. Actuem en processos judicials d’incapacitació.

DEUTES, DESNONAMENTS i DRETS REALS. Assessorem als nostres clients en tots els àmbits d’actuació que com a persones físiques requereixin: obligacions i contractes, procediments horaris, reclamació de deutes, desnonaments i drets reals.

 

Responsabilitat Civil

Defensem els interessos dels nostres clients i els informem dels seus drets derivats de la responsabilitat civil de tercers.

ACCIDENTS DE TRÀNSIT. Intervenim en les reclamacions derivades d’accidents intentant aconseguir la major indemnització possible.

NEGLIGÈNCIES PROFESSIONALS i ACCIDENTS DE TREBALL. Assessorem en casos de mala praxi i tota circumstància que pugui derivar en el Dret de la persona a ser indemnitzada. Actuem en les fases prèvies al procés i també enfront dels Tribunals en processos civils, penals administratius.

VICIS i DEFECTES CONSTRUCTIUS. Intervenim en la reclamació de danys en habitatges o comunitats de propietaris ocasionats per aigua, incendi o qualsevol tipus de sinistre que pugui ocórrer en un habitatge o edifici.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Oferim assessorament als afectats per excés de soroll quan afecta a la integritat física o psíquica de les persones, tant davant les administracions com davant els Tribunals de Justícia.

PRODUCTES DEFECTUOSOS. Reclamem els danys derivats de productes defectuosos o serveis que, en el moment del seu ús o consum, no compleixen les especificacions que els són pròpies i no ofereixen la seguretat que cabria legítimament esperar d’ells amb independència de qual sigui el motiu de la anomalia.

 

Dret Penal Econòmic

Defensem i protegim els interessos dels nostres clients, empreses, directius, representants i empleats davant qualsevol acció penal, i especialment enfront de fraus, insolvències, falsedats en documents comptables, mercantils, delictes societaris, delictes contra la seguretat en el treball i drets dels treballadors entre uns altres. Assessorem els nostres clients enfront de les reclamacions que poden derivar en delicte enfront de la Inspecció Tributària.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT