c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Accion Individual Responsabilidad Domenech Advocats

Acció individual de responsabilitat contra els administradors de societats de capital: pressupostos i aspectes processals.

Els administradors o membres d’un Consell d’Administració no estan exempts de responsabilitat. Aquesta afirmació té importants conseqüències a tenir molt presents.

La primera vegada que es va formular l’acció de responsabilitat va ser en l’article 81 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, i pesis a les crítiques que es van abocar sobre aquella norma tant les successives reformes del text de societats anònimes de 1989, com la seva introducció en la Llei de Transparència i també en la Llei Concursal, fins a la seva última regulació a través del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Sociedades de Capital, han deixat inalterada la redacció primigènia del precepte.

De la lectura de l’article 241 de la vigent Ley de Sociedades de Capital (anterior article 135 LSA) s’intueixen els pressupostos que han de concórrer per a l’exercici de l’acció individual.

  • Un dany directe als socis o als tercers.
  • Que aquest acte sigui realitzat pels administradors en l’exercici del seu càrrec.
  • Que sigui un acte il·lícit o antijurídic.
  • Que existeixi una relació de causalitat entre l’acte lesiu i el dany causat.

La legitimació activa per a l’exercici de l’acció individual correspon solament als socis o tercers que van sofrir un dany directe en el seu patrimoni provocat pels administradors mentre que, la legitimació passiva correspon als administradors de fet i de dret, que van provocar aquell dany de forma culposa o dolosa. En aquesta afirmació quedarien inclosos tant els administradors amb càrrec caducat, com aquells amb nomenament irregular així com, els que sense nomenament formal com a administradors actuen enfront de tercers com a tals o els que exerceixen una influència decisiva sobre els administradors de dret encara que ni tan sols apareguin com a tals.

Quan existeixin diversos administradors, la responsabilitat és solidària, excepte prova en contrari. Conseqüència de la solidaritat és que el perjudicat podrà dirigir-se, a la seva elecció contra qualsevol d’ells o contra tots ells simultàniament, sense perjudici de l’acció de retorn o el dret de repetició que vas agafar a l’administrador que va fer front al pagament respecte dels altres administradors (article 1145 CC).

Exemple d’acció de responsabilitat, i potser el més generalitzat, és l’acció de l’article 367 (anterior, article 262.5 LSA), en relació amb l’article 363 (anterior, article 260) per no convocar els administradors de la companyia en el termini legalment establert la junta general per adoptar l’entenimentat de dissolució o si escau, del concurs. Aquesta acció ha adquirit gran rellevància pràctica en detriment de l’acció individual, fins a tal punt que s’ha arribat a manifestar que l’acció exartícle 241 LSA ha quedat relegat a un àmbit merament residual. La raó fonamental resideix que l’acció de l’article 367 de la Ley de Sociedades de Capital no exigeix relació de causalitat ni retret de culpa, sent una responsabilitat exlege, de naturalesa objectiva o quasi objectiva, i de caràcter sancionador (“pena civil”).

Sense un altre particular, des de Domenech Delsors Advocats quedem a la seva disposició, podent-se posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic dom@domenech-advocats.com.

Summary
Acció individual de responsabilitat contra els administradors de societats de capital: pressupostos i aspectes processals.
Article Name
Acció individual de responsabilitat contra els administradors de societats de capital: pressupostos i aspectes processals.
Description
Els administradors o membres d'un Consell d'Administració no estan exempts de responsabilitat i aquesta afirmació té importants conseqüències a tenir molt presents.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT