c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Entra En Vigor La Nueva Ley De Protección De Datos Y Garantias Digitales

Entra en vigor la Llei espanyola de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Dijous passat 6 de desembre es va publicar en el BOE la nova Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Llei que va entrar en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE (7 de desembre 2018).

Aquesta Llei, de sigles LOPDGDD, desenvolupa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 que venia aplicant-se des del passat 25 de maig. La nova Llei deroga l’anterior Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquesta nova Llei reforça i àmplia els drets dels treballadors en la protecció de les seves dades personals davant l’empresa. Empresaris i treballadors hauran de conèixer aquesta legislació doncs el seu incompliment pot ser objecte de sanció.

Les 4 principals novetats d’especial interès són:

  1. La Llei reconeix el Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral. S’estableix que els treballadors tindran dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals llocs a la seva disposició pel seu ocupador. L’ocupador podrà accedir als continguts derivats de l’ús de mitjans digitals facilitats als treballadors únicament als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i garantir la integritat de dites dispositives. Per a això l’ocupador haurà d’establir els criteris d’utilització dels dispositius digitals respectant en tot cas els estàndards mínims de protecció de la seva intimitat. I s’estableix que en la seva elaboració hauran de participar els representants dels treballadors. L’accés a aquesta informació requerirà que s’especifiquin de manera precisa els usos autoritzats tals com si escau la determinació dels períodes en què els dispositius podran utilitzar-se amb finalitats privades. Els treballadors hauran de ser informats dels criteris d’utilització.
  2. Una altra de les novetats és la regulació del Dret a la desconnexió digital. Els treballadors tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir fora del temps de treball legal el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com la seva intimitat personal i familiar. Aquest dret s’exercirà atenent a fi de la relació laboral amb l’objectiu de potenciar el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar i se subjectaran a l’establert en la negociació col·lectiva o en defecte d’això a l’acordat entre l’empresa i els representants legals. L’ocupador prèvia audiència dels representants dels treballadors, elaborarà una política interna dirigida a treballadors, inclosos el que ocupin llocs directius, en la qual definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti risc de fatiga informàtica.
  3. Un altre punt d’interès és el relatiu a les imatges dels treballadors obtingudes a través de sistemes de càmeres per a la funció de control dels empleats. La llei permet el seu tractament, sempre que l’ocupador hagi informat amb caràcter previ i de forma expressa clara i concisa. Ara bé, en el cas de comissió flagrant d’un acte il·lícit s’entendrà complet el fet d’haver d’informar quan existís almenys un dispositiu informatiu identificant l’existència del tractament la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en el Reglament Europeu de Protecció de dades; quant a aquesta informació, pot incloure’s un codi de connexió o adreça d’internet. Queda expressament prohibit la instal·lació de sistemes d’enregistrament de sons ni videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors tals com a vestuaris condícies menjadors i anàlegs.
  4. Finalment, quant als sistemes de geolocalització (mòbils d’empresa, localitzadors en vehicles de flota, etc.) s’introdueix l’obligació d’informar de forma expressa, clara i inequívoca als treballadors sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius. Igualment hauran d’informar-los sobre el possible exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió.

En Domenech Delsors Advocats hemos creado un departamento especializado en la protección de datos donde podemos acompañarle en el cumplimiento de la nueva normativa. Póngase en contacto con tsuner@domenech-advocats.com para más información.

Domenech Delsors Advocats hem creat un departament especialitzat en la protecció de dades on podem acompanyar-li en el compliment de la nova normativa. Posi’s en contacte amb tsuner@domenech-advocats.com per a més informació.

Summary
Entra en vigor la Llei espanyola de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.
Article Name
Entra en vigor la Llei espanyola de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.
Description
La Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets digitals (LOPDGDD) reforça i àmplia els drets dels treballadors a la protecció de les seves dades personals davant l'empresa. Empresaris i treballadors hauran de conèixer aquesta legislació doncs el seu incompliment pot ser objecte de sanció.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT