c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Cuales Son Los Nuevos Gastos Que Se Podran Deducir Los Autónomos

Autònoms: més millores i noves deduccions.

El passat 25 d’Octubre 2017 es va publicar la Llei 6/2017 de 24 d’Octubre de Reformes Urgents del Treball Autònom. És la reforma més important per a aquest col·lectiu duta a terme en els últims anys. La reforma abasta diversos àmbits i la seva entrada en vigor va tenir lloc el passat dia 26 d’Octubre si bé algunes mesures entraran en vigor a partir de Gener de 2018.

L’objectiu de la reforma segons va indicar el Govern és impulsar l’ocupació per compte propi a través d’ajudes econòmiques i la reducció de tràmits burocràtics.

Diversos punts criden l’atenció com és la possibilitat d’ampliar el canvi de base de cotització fins a 4 vegades a l’any en lloc de 2, com fins ara, amb certs límits quant a edat, condició, activitat o nombre de treballadors al seu servei.

Transcendent és el reconeixement per als treballadors autònoms de l’accident in itinere sempre que l’establiment on exerceixi el treballador autònom habitualment la seva activitat no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau i oficina declarat com a afecte a l’activitat a efectes fiscals.

Una altra novetat és la possibilitat de deducció de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica, tals com a aigua, gas, electricitat, telefonia i internet en el percentatge resultant d’aplicar un 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte prova en contrari i també de manutenció de menjar i allotjament causats en realitzar l’activitat abonats per qualsevol mitjà electrònic per import de 26,67. -€ diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08. -€ si és estranger.

Cal recordar que en el cas de l’habitatge, en l’IRPF no es permetia la deducció de les despeses d’electricitat, gas, aigua, telefonia, Internet, etc., en cap mesura o quantia; en l’IVA, solament tenien aquesta consideració la part proporcional de l’IBI, les taxes d’escombraries o aigua i la comunitat de propietaris, no els derivats dels consums. El seu tractament, en el cas dels vehicles, era similar, ja que en l’IRPF no s’admetia la deducció en la seva adquisició manteniment o ús, tret que es trobés afecte al 100 % (tot o res), mentre que en l’IVA operava una presumpció d’afectació d’ús del 50 %, ampliable a un major percentatge si s’acreditava un ús superior, permetent-se la deducció pels consums efectuats en idèntica proporció.

En el text aprovat, amb entrada en vigor l’1 de gener del 2018, desapareix l’equiparació de tractament de les despeses en IVA i IRPF del vehicle i redueix la presumpció d’afectació de l’habitatge per a la deducció de despeses en un percentatge resultant d’aplicar el 30% “a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total (…)”. Tal vegada hem de conformar-nos amb un “menys és gens” i que aquesta norma sigui el principi de la perseguida igualtat de tractament fiscal de les despeses deduïbles en l’IVA i IRPF.

Desapareguda l’esment als vehicles, el text afegeix com a despeses deduïbles en l’IRPF de l’autònom les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, amb un límit màxim de deducció de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna d’elles amb discapacitat i les despeses de manutenció, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.

A continuació, relacionem els canvis introduïts ja en vigor més transcendents:

 • L’excés de cotització en cas de pluriactivitat es retornarà sense que calgui sol·licitar-ho.
 • Aquells treballadors per compte propi que contractin de manera indefinida al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat fins al segon grau inclusivament, podran bonificar-se el 100% de les contingències comunes durant un any, sempre que el contracte duri, almenys, sis mesos, i l’autònom no hagi prescindit de treballadors.
 • Aquelles treballadores autònomes que es reincorporin al treball en els 2 anys següents al cessament de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o tutela, podran acollir-se a una quota fixa de 50€ durant 12 mesos si cotitza per la base mínima o del 80% de quota en cas que cotitzi per una superior.
 • Possibilitat de compatibilitzar el 100% de la pensió de jubilació amb el treball autònom si s’acredita tenir contractat a un treballador per compte d’altri.
 • S’estableix una nova bonificació del 100% de quota per a autònoms per descans en els supòsits de maternitat, paternitat, adopció, i risc durant l’embaràs o lactància en cas que aquest tingui una durada mínima d’un mes.
 • S’amplia fins que el menor compleixi 12 anys les actuals bonificacions del 100% de quota durant 12 mesos per cura de menors.
 • S’amplien a parelles de fet les actuals bonificacions d’altes de familiars col·laboradors.
 • S’amplia la protecció dels treballadors autònoms als accidents in itinere, sempre que tinguin assegurades les contingències professionals.
 • Els autònoms que treballin des de casa seva, podran deduir-se el 30% de les despeses de subministraments, com a aigua, llum o telefonia.
 • També podrà deduir-se fins a 26,67 euros diaris en l’IRPF per despesa en menjar, quan sigui a Espanya. Aquesta xifra ascendeix a 48 euros si es realitza a l’estranger.

A partir de l’1 de gener 2018:

 • Els recàrrecs per retards en els pagaments a la Seguretat Social es redueixen del 20% al 10% en el primer mes, i després a la meitat.
 • Ampliació de la tarifa plana de 50 euros a un any (anteriorment eren 6) per als nous autònoms o pels quals no ho hagin estat en els últims 2 anys.
 • Els autònoms poden donar-se d’alta i de baixa en el RETA fins a tres vegades en el mateix any i podran canviar fins a quatre vegades la seva base de cotització en un any. Tindran dret a pagar solament des del dia efectiu en el qual es causi alta o baixa en el RETA (no el mes complet).
Summary
Autònoms: més millores i noves deduccions.
Article Name
Autònoms: més millores i noves deduccions.
Description
Els autònoms tindran la possibilitat d'ampliar el canvi de base de cotització fins a 4 vegades a l'any en lloc de 2, encara que amb certs límits per...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT