c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Despido Por Baja Temporal Domenech Advocats

Pot un treballador ser acomiadat estant de baixa per incapacitat temporal?

Un treballador en situació d’incapacitat temporal pot ser acomiadat.

Veritat o llegenda urbana?

Un treballador que es trobi en situació d’incapacitat temporal pot ser acomiadat quan els períodes de baixa siguin excessivament llargs o intermitents però constants.

El fonament legal es troba en l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors:

Per faltes d’assistència al treball, àdhuc justificades però intermitents, que aconsegueixin el vint per cent de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors abast el cinc per cent de les jornades hàbils, o el vint-i-cinc per cent en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos.

No es computaran com a faltes d’assistència, a l’efecte del paràgraf anterior, les absències degudes a vaga legal pel temps de durada de la mateixa, l’exercici d’activitats de representació legal dels treballadors, accident de treball, maternitat, risc durant l’embaràs i la lactància, malalties causades per embaràs, part o lactància, paternitat, llicències i vacances, malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius, ni les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d’atenció o serveis de Salut, segons com pertocarà.

Tampoc es computaran les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

L’acomiadament del treballador en situació de baixa per incapacitat temporal és possible en les circumstàncies d’alt absentisme, atenent als percentatges establerts per la Llei.

No obstant això, existeixen uns casos determinats especialment protegits en els quals l’acomiadament serà considerat NUL, tret que un Jutjat social ho declari procedent.

Aquests casos són:

a. La dels treballadors durant els períodes de suspensió del contracte de treball per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural o per malalties causades per embaràs, part o lactància natural, o la notificada en una data tal que el termini de preavís concedit finalitzi dins d’aquests períodes.

b. La de les treballadores embarassades, des de la data d’inici de l’embaràs fins al començament del període de suspensió al fet que es refereix la lletra a); la dels treballadors que hagin sol·licitat permís de lactància o permís per a cura de persona discapacitada o estiguin gaudint d’ells, o hagin sol·licitat o estiguin gaudint l’excedència per a cura del fill; i la de les treballadores víctimes de violència de gènere per l’exercici dels drets de reducció o reordenació del seu temps de treball, de mobilitat geogràfica, de canvi de centre de treball o de suspensió de la relació laboral en els termes i condicions reconeguts en aquesta llei.

c. La dels treballadors després d’haver-se reintegrat al treball en finalitzar els períodes de suspensió del contracte per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o paternitat, sempre que no haguessin transcorregut més de nou mesos des de la data de naixement, adopció, delegació de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment del fill o del menor.

També queden especialment protegits els representants dels treballadors.

Avui dia, d’acord amb la legislació laboral vigent un treballador pot ser acomiadat fora dels casos anteriorment exposats.

És l’empresari qui té la càrrega de provar la procedència en aquestes circumstàncies de l’acomiadament i si la prova no és suficient, l’acomiadament serà considerat en tot cas improcedent però no nul.

També queden especialment protegits els representants dels treballadors.

Avui dia, d’acord amb la legislació laboral vigent un treballador pot ser acomiadat fora dels casos anteriorment exposats.

Per tant, l’acomiadament d’un treballador en situació de baixa pot ser declarat procedent sempre que existeixin causes i proves adequades; a títol d’exemple citarem el cas d’un treballador que en situació de baixa que realitza activitats que no són compatibles amb la causa al·legada per a la baixa; en aquest cas l’acomiadament pot i ha de ser declarat procedent si provem aquesta circumstància.

Finalment un treballador en situació de baixa pot ser acomiadat per causes objectives o també per ineptitud sobrevinguda o coneguda després de l’entrada de l’empleat en l’empresa, sense córrer risc d’un acomiadament NUL. En el pitjor dels casos sinó aconseguim provar les causes de l’acomiadament, el mateix serà declarat improcedent i en cap cas nul.

Esperant puguem haver aclarit alguns dubtes que es plantegen amb les baixes tant de malaltia comuna com d’accidents, Domenech Delsors Advocats quedem com sempre a la seva disposició.

 

Summary
Quan es pot acomiadar a un treballador en baixa temporal?
Article Name
Quan es pot acomiadar a un treballador en baixa temporal?
Description
Un treballador en situació d'incapacitat temporal pot ser acomiadat. Veritat o llegenda urbana?
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT