c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Constitucional Avala Despido Por Ausencia Reiterada En El Trabajo

El Constitucional avala l’acomiadament per absència reiterada en el treball

Acomiadar a un treballador que falti el 20% o més de dies laborables al treball durant dos mesos és constitucional.

És de gran interès conèixer el contingut de la recent Sentència del Tribunal Constitucional, Ple, Sentència de 16 octubre 2019, Rec. 2960/2019. Així ho ha establert el Ple del Tribunal Constitucional, en respondre una qüestió de constitucionalitat plantejada per un jutjat barceloní sobre l’article 52 d) del texto refós de la Lle de l’Estatut dels Treballadors.

Antecedents del cas:

L’empresa X acomiada a una treballadora. En la carta d’acomiadament l’empresa al·lega que la treballadora s’ha absentat nou dies hàbils dels quaranta hàbils en els dos mesos continus que s’han tingut en compte, la qual cosa suposa que les seves absències aconsegueixen el 22,5% de les jornades hàbils del període. Superen, per tant, el 20% establert en l’article 52 d) LET per a procedir a l’acomiadament objectiu.

A més, s’afirma en la carta que les seves absències en els dotze mesos anteriors aconsegueixen el 5% de les jornades hàbils.

L’article 52 de l’Estatut dels Treballadors estableix l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball, fins i tot justificades però intermitents, que aconsegueixin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors abast el 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos.

La treballadora va interposar demanda, sol·licitant que es declarés la nul·litat de l’acomiadament per vulneració de drets fonamentals. Sostenia que l’article 52 d) LET vulnera els articles 14 i 15 CE, perquè comporta una evident amenaça o coacció cap al treballador malalt, en dissuadir-li de romandre en situació d’incapacitat temporal per temor a ser acomiadat; sol·licitava per això el plantejament de la qüestió d’inconstitucionalitat.

El Tribunal Constitucional conclou que la regulació continguda en l’art. 52 d) LET respon a l’objectiu legítim de protegir la productivitat de l’empresa i l’eficiència en el treball, atesa la singular engrossida que les baixes intermitents i de curta durada, suposen per a l’ocupador. Això troba fonament en la llibertat d’empresa que reconeix l’art. 38 CE, que encomana als poders públics la garantia i protecció del seu exercici, així com “la defensa de la productivitat”.

D’aquesta manera, la naturalesa objectiva de l’acomiadament regulat en l’art. 52 d) LET obeeix a la finalitat lícita d’eximir a l’empresari de l’obligació de mantenir una relació laboral que ha esdevingut onerosa en excés per a l’empresa, per les repetides faltes d’assistència del treballador al seu lloc. Insisteix el Tribunal Constitucional que la regulació continguda en l’art. 52 d) LET respon a l’objectiu legítim de pal·liar el gravamen econòmic que les absències al treball suposen per a les empreses. Així ho ha entès també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la citada sentència del 18 de gener de 2018, assumpte C-270/2016, § 44 i concordants. Per tant concerneix a la defensa de la productivitat de l’empresa, que és una exigència constitucionalment reconeguda (art. 38 CE).

La Sentència dictada no ha estat qüestió pacífica i del ple compost per 12 Magistrats, 4 han emès vot particular en contra.

Summary
El Constitucional avala l'acomiadament per absència reiterada en el treball
Article Name
El Constitucional avala l'acomiadament per absència reiterada en el treball
Description
Acomiadar a un treballador que falti el 20% o més de dies laborables al treball durant dos mesos és constitucional.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT