c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
30 D’abril 2018: Finalitza El Termini De Presentació Telemàtic Dels Llibres Mercantils

30 d’abril 2018: Finalitza el termini de presentació telemàtic dels Llibres Mercantils

El pròxim 30 d’Abril és la data límit per legalitzar els Llibres d’Actes i el Llibre de Registre de Socis i Accions Nominatives per a aquelles societats l’exercici de les quals es tanqui el 31 de desembre de 2017. Des del nostre Despatx ens encarreguem d’atendre qualsevol consulta sobre aquest tema i de tramitar la legalització telemàtica dels llibres d’actes i de socis.

Així ho estableix la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en el seu article 18 “tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris conformement a les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres orgues col·legiats, o els llibres registres de socis i d’accions nominatives, es legalitzaran telemàticament en el Registre Mercantil després del seu emplenament en suport electrònic i abans que transcorrin quatre mesos següents a la data del tancament de l’exercici”.

Quin és el termini exacte? El termini per a la legalització de llibres és de quatre mesos després del tancament de l’exercici social.

Per a qui és obligatori? La legalització de llibres serà obligatòria per tots els empresaris, siguin persones físiques o jurídiques, obligats a portar una comptabilitat ajustada a les prescripcions del Codi de Comerç.

A quins llibres es refereix? Hauran de ser legalitzats telemàticament tots els Llibres que hagin de portar els empresaris. Pel que fa al Llibre registre de Socis o Accions Nominatives, aquest és un Llibre que havia d’haver-se legalitzat una vegada inscrita la societat en el Registre Mercantil (serà el primer d’ordre), en el qual consti la titularitat inicial dels fundadors. Si aquest llibre ja va ser legalitzat, solament serà obligatòria la legalització d’un nou llibre en els quatre mesos següents a la finalització de l’exercici en el qual s’hagi produït qualsevol alteració en la titularitat inicial o successiva de les participacions o accions o s’haguessin constituït gravàmens sobre aquestes; és a dir, si no s’han produït modificacions, no serà necessari presentar aquest llibre. Si aquest llibre no va ser legalitzat, pot procedir-se a la legalització del mateix incloent-ho en els primers llibres presentats telemàticament.

Quin serà el contingut? Pel que fa al Llibre d’Actes dir que totes les actes de reunions dels òrgans de la societat hauran de ser presentades de forma telemàtica per a la seva legalització (en els quatre mesos següents al tancament de l’exercici social).

És cert que en la immensa majoria d’empreses del nostre país, sol existir únicament una acta a l’any, el d’aprovació dels comptes anuals de l’exercici, però decisions com el canvi de denominació, canvi de domicili, ampliació de capital, qualsevol modificació estatutària, etc., requereixen l’aprovació dels orgues socials i conseqüentment de la formalització d’una acta que haurà de ser inclosa en el Llibre.

Aquest Llibre d’Actes pot ser únic, és a dir, un sol llibre d’Actes per a tots els òrgans col·legiats de la societat (Junta General de Socis o Accionistes, Consell d’Administració, etc.) o portar un Llibre d’Actes per cadascun dels òrgans col·legiats.

En qualsevol cas, serà necessari fer constar la data d’obertura i de tancament (ambdues), de l’exercici presentat per a la seva legalització.

 

Truqui’ns al més aviat possible al 932 098 090 o sol·liciti hora per mail a dom@domenech-advocats.com i realitzarem tots els tràmits amb la màxima diligència. Recordi, 30 d’abril 2018, últim dia.

Summary
30 d’abril 2018: Finalitza el termini de presentació telemàtic dels Llibres Mercantils
Article Name
30 d’abril 2018: Finalitza el termini de presentació telemàtic dels Llibres Mercantils
Description
El pròxim 30 d'Abril és la data límit per legalitzar els Llibres d'Actes i el Llibre de Registre de Socis i Accions Nominatives per a les societats...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT