c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Deudor Domenech Advocats

Noves mesures de protecció del deutor hipotecari.

La publicació de la Llei 1/2013 de 14 de maig ha introduït diverses modificacions en el procediment d’execució hipotecària. Aquesta llei té el seu origen en la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013, que tant revolada mediàtica va ocasionar en declarar que la normativa espanyola sobre execució hipotecària era contrària al dret europeu protector dels consumidors i usuaris al no preveure la possibilitat de discutir el caràcter abusiu d’una clàusula de préstec en el procediment d’execució i/o suspendre cautelarment el procés d’execució fins que no es resolgués en el procediment declaratiu el caràcter abusiu de l’aquesta clàusula.

Les modificacions introduïdes neixen amb l’ànim de protegir els drets del deutor hipotecari, i entre elles és de destacar la modificació de l’article 671 de la Llei d’Enjudiciament Civil referent a la subhasta sense postor per a casos d’habitatge habitual:

“Si en l’acte de la subhasta no hi hagués cap postor, en el termini de vint dies, demanar l’adjudicació del ben. Si no es tractaré de l’habitatge habitual del deutor, el creditor podrà demanar l’adjudicació pel 50 per cent del valor pel qual el ben hagués sortit a subhasta o per la quantitat que se li degui per tots els conceptes. Si es tractés de l’habitatge habitual del deutor, l’adjudicació es farà per import igual al 70 per cent del valor pel qual el ben hagués sortit a subhasta o si la quantitat que se li degui per tots els conceptes és inferior a aquest percentatge, pel 60 per cent”.

Es tracta d’incrementar l’import mínim pel qual l’executant pot adjudicar-se l’immoble que constitueix l’habitatge habitual del deutor en cas de subhasta deserta. Aquesta modificació suposa una millora respecte a l’anterior normativa en un 10 %, anteriorment l’adjudicació tenia lloc pel 60 % del valor de l’habitatge, però no és cap solució definitiva, al no condonar-se el deute pendent, de manera que els deutors hipotecaris seguiran devent la part no coberta per l’import d’adjudicació amb tots els perjudicis que genera aquest llast en les famílies afectades.

És de destacar l’últim incís de l’article: quan el deute generat pel crèdit hipotecari sigui inferior al 60 % del tipus de la subhasta. En aquest cas en la pràctica serà difícil que el banc tingui interès a adjudicar-se l’habitatge habitual perquè el banc hauria d’adjudicar-se l’habitatge per un 60 % i pagar la diferència entre aquest valor i el del deute. És més que probable que el creditor no s’adjudiqui l’habitatge, però en contraposició el deutor seguirà havent de tot el préstec.

La casuística durant l’execució no és única pel que, en tot cas, és recomanable realitzar un seguiment exhaustiu de tot el procés d’execució hipotecari.

Summary
Noves mesures de protecció del deutor hipotecari.
Article Name
Noves mesures de protecció del deutor hipotecari.
Description
Les modificacions introduïdes neixen amb l'ànim de protegir els drets del deutor hipotecari, i entre elles és de destacar la modificació de l'article 671 de la Llei d'Enjudiciament Civil referent a la subhasta sense postor per a casos d'habitatge habitual
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT