c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Clausula Suelo Domenech Advocats

La justícia de la Unió Europea ordena la devolució total de les clàusules terra.

Un pas més endavant. Les coses es posen en el lloc on corresponen. El Tribunal Suprem es va avançar quan va fixar uns criteris per decretar la nul·litat de les clàusules solc en els crèdits hipotecaris, establint la retroactivitat dels efectes a la data de la seva Sentència 9 de Maig de 2013. Avui ha estat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qui ha resolt i determinat la retroactividad total de les clàusules terra.

Un cop decretada la nul·litat de la clàusula solc, la retroactivitat total comportarà la devolució total dels diners als clients des que van signar el crèdit hipotecari. Aquesta nova resolució deixa sense efecte el límit de la data de 9 de Maig de 2013 que havia establert el Tribunal Suprem.

Aquesta Sentència afecta a tots els processos oberts i és vinculant la para tots els tribunals espanyols, però l’impacte de la Sentència pot encara ser major i al meu entendre podria cabre Recurs de Revisió per a aquelles Sentències que no siguin conformes amb els criteris del Tribunal de la Unió Europea.

No hem d’oblidar no obstant això que el Tribunal de la Unió Europea no ha declarat la nul·litat de les clàusules terra, sinó que ha determinat els efectes que la mateixa ha de tenir. És a dir, aquells als quals els seus bancs no els reintegrin la totalitat de l’abonat en virtut de tals clàusules hauran d’acudir als tribunals per obtenir-ho. Així mateix, aquells als quals els segueixin aplicant la clàusula solc hauran de reclamar judicialment per obtenir la seva nul·litat. Sens dubte s’obre un procés interessant que pugui suposar un cost per a les entitats de crèdit de més de 7.000 milions d’euros. Caldrà veure els efectes que aquesta resolució pugui tenir cap a algunes entitats crediticies.

No cal oblidar que l’existència d’una clàusula terra automàticament no implica un abús. Si és cert que una gran majoria de les Sentències dictades pels tribunals espanyols declaraven nul·les les clàusules solc, hi ha altres Sentències que han reconegut la clàusula com a transparent i, per tant, perfectament vàlida, en entendre que el banc va complir amb totes les seves obligacions d’informació o que el client era perfectament conscient de l’existència de la clàusula i de les implicacions que aquesta comportava, per tant com sempre diem, la prova en el procés és vital per a un bon resultat del judici.

No oblidem que el Tribunal Suprem en la seva sentència de maig de 2013, ja adverteix que per decidir sobre el caràcter abusiu d’una clàusula, “el jutge ha de tenir en compte totes les circumstàncies concurrents en la data en la qual el contracte es va subscriure” i “haurà de valorar totes les circumstàncies que concorrin en la seva celebració, així com totes les altres clàusules del contracte”.

Domenech Delsors Advocats queda a la seva disposició per a qualsevol qüestió.

Summary
La justícia de la Unió Europea ordena la devolució total de les clàusules terra.
Article Name
La justícia de la Unió Europea ordena la devolució total de les clàusules terra.
Description
El Tribunal Suprem es va avançar quan va fixar uns criteris per decretar la nul·litat de les clàusules solc en els crèdits hipotecaris, establint la retroactivitat dels efectes a la data de la seva Sentència 9 de Maig de 2013
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT