c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Intereses Moratorios Domemenech Advocats

Els interessos moratoris de les entitats de crèdit poden ser nuls.

En data el Tribunal Suprem ha vingut a resoldre a favor d’una nova protecció del deutor hipotecari i en contra de les pràctiques bancàries que eren habituals fins avui qualificant-les ara d’abusives.

El Tribunal Suprem ha vingut a limitar les clàusules bancàries afectant aquesta vegada als interessos moratoris. De la decisió de l’Alt Tribunal es deriva que la clàusula de càlcul dels interessos de demora inclosa en les hipoteques no serà d’aplicació automàtica; tota clàusula incloent interessos de demora superiors a dos punts en relació als interessos remuneratoris es considerarà abusiva.

En concret, el passat 21 de Gener de 2016 el Consell General del Poder Judicial va fer públic que la Sala civil del Tribunal Suprem ha declarat nul·les per considerar que resulten abusives, diverses clàusules incorporades en els contractes amb consumidors del BBVA i del Banc Popular.

La citada Sentència considera abusives clàusules que fixaven en cas d’impagament del deutor hipotecari l’obligació de pagament d’uns interessos moratoris del 19 %, considerant el Tribunal Suprem de forma molt concloent que la clàusula és nul·la en excedir dels interessos ordinaris (remuneratoris) convinguts en més de dos punts.

La Sentència del Tribunal Suprem ve a confirmar la doctrina establerta per Sentència de 22 d’Abril de 2015 per als préstecs personals fent-la ara extensiva als préstecs hipotecaris.

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de data 21 de Gener de 2016 i en aplicació de la Doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’entitat prestadora no podrà extingir al deutor interès de demora algun i hauran de tenir-se els interessos moratoris que excedeixin dels límits establerts en la Sentència referenciada com no posats, i per tant, no es podrà exigir quantitat alguna per aquest concepte, no podent ni tan sols el Jutge que conegui el cas, moderar aquesta clàusula declarada nul·la per resultar abusiva.

Una correcció més, del tot necessària a favor dels consumidors i encaminada a restablir el just equilibri en els contractes d’adhesió, informació que des de Domenech Delsors Advocats, hem considerat és d’interès conèixer de primera mà.

Summary
Els interessos moratoris de les entitats de crèdit poden ser nuls.
Article Name
Els interessos moratoris de les entitats de crèdit poden ser nuls.
Description
El Tribunal Suprem ha resolt a favor d'una nova protecció del deutor hipotecari i en contra de les pràctiques bancàries habituals, que ara es qualifiquen d'abusives.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT