c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Es Definitivo Quien Paga Los Gastos De La Hipoteca

És definitiu el nou criteri sobre qui paga les despeses hipotecàries?

Des de la controvertida Sentència del Tribunal Suprem 705/2015 de 23 de desembre i moltes altres posteriors, que declaraven i ratificaven l’abús de les clàusules en contractes de préstec amb consumidors, sense negociació i de manera predisposada que atribuïen indiscriminadament al consumidor el pagament de totes les despeses que genera l’operació, els Tribunals s’han vist desbordats pel gran nombre de reclamacions judicials interposades.

Des de l’any 2015, els Bancs han hagut d’assumir el pagament de nombroses condemnes per aquestes clàusules hipotecàries, però no sempre sobre la base dels mateixos conceptes. No tots els Jutjats han seguit un criteri uniforme a l’hora de resoldre quina part, si el Banc o si la persona contractant, es feia càrrec d’els uns o els altres despeses, de manera que es donen resolucions en molt diversos sentits segons les dicti l’un o l’altre jutjat.

Fa pocs dies que el Tribunal Suprem “EN PLE” ha dictat una nova Sentència mitjançant la qual sembla pretendre posar ordre a tantes resolucions contradictòries entre si.

La Sentència de 23 de Gener de 2019, número 44/2019, dictada en el recurs 2982/2018 del Tribunal Suprem declara la nul·litat, pel seu caràcter abusiu, de la clàusula inclosa en els contractes de préstec amb garantia hipotecària que estableix que siguin de càrrec de la part prestatària la totalitat de les despeses i impostos derivats de l’operació.

Pel que respecta als efectes d’aquesta declaració de nul·litat i a les quantitats que ha de reintegrar l’entitat financera per indegudament cobrades, la Sala es pronuncia sobre la distribució d’aquestes despeses i tributs conforme a la normativa vigent en el moment de la signatura del contracte.

De forma resumida el criteri establert ve a dir que

  • Les despeses de Notaria les assumirà el Banc i el prestatari al 50% en considerar que la intervenció notarial interessa a totes dues parts: al consumidor per l’obtenció del préstec a un interès generalment inferior al que pagaria en un contracte sense garantia real i al prestador per la garantia hipotecària.
  • En segon lloc, hauran de ser abonats per l’entitat prestadora les despeses registrals que ocasioni la inscripció del contracte de préstec hipotecari puix que la garantia hipotecària s’inscriu al seu favor.
  • El pagament dels reportats per la inscripció de l’escriptura de cancel·lació, corresponen al prestatari per inscriure’s al seu favor.
  • L’impost d’actes Jurídics Documentats que grava qualsevol hipoteca serà a càrrec exclusivament del client, alliberant d’aquesta forma a l’entitat creditícia. respecte a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la Sala confirma la doctrina jurisprudencial que assenyala que el subjecte passiu del mateix és el prestatari.
  • Les despeses de gestoria es consideren que han de sufragar-se per meitat puix que els serveis del gestor es realitzen en interès o benefici de totes dues parts contractants.

 

Estem convençuts que aquest no és l’últim capítol del serial: en tractar-se d’un assumpte de gran abast, arribarà al Tribunal de Justícia de la UE i molt probablement aquest tribunal decidirà que tots els costos de la hipoteca hauran d’anar a càrrec de les entitats de crèdit, ja que són elles les directes i majorment beneficiades de la seva inscripció.

Una dada a tenir en compte és la proposta de Llei Hipotecària aprovada pel Parlament i ara pendent de tramitació al Senat que, de no produir-se modificació, preveu que les entitats bancàries assumeixin el pagament de la totalitat de les despeses d’hipoteca excepte els de taxació, o dit d’una altra manera: les entitats bancàries hauran de pagar les despeses de notari, gestoria, registre i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD).

Amb tota seguretat aquest no és la fi de la controvèrsia.

Summary
És definitiu el nou criteri sobre qui paga les despeses hipotecàries?
Article Name
És definitiu el nou criteri sobre qui paga les despeses hipotecàries?
Description
No tots els Jutjats han seguit un criteri uniforme a l'hora de resoldre quina part, si el Banc o si la persona contractant, es feia càrrec d'els uns o els altres despeses, de manera que es donen resolucions en molt diversos sentits segons les dicti l'un o l'altre jutjat.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT