c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Teletreball Treball Domenech Delsors

Tot sobre la imminent nova Llei de treball a distància (teletreball)

La crisi sanitària al nostre país no ha fet més que accelerar el que ja és una forma més de treball instaurada en el nostre entorn europeu: el teletreball.
Des del confinament, el nombre d’empreses que van utilitzar aquest sistema de treball va passar del 5% al 34% el mes de maig, arribant a una xifra equivalent a països com Suècia o Holanda, que es troba entorn del 30%.

Davant aquest panorama, el Gobierno s’ha vist en l’obligació d’actualitzar la regulació del treball a distància fins avui regulat en l’article 13 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La regulació actual ja preveu un acord escrit obligatori, i la salvaguarda dels drets del treballador quant a retribució, funcions, formació i promoció entre altres. Però aquesta regulació és clarament insuficient per a la realitat actual.

El primer text d’avantprojecte de Llei de treball a distància va ser presentada als interlocutors socials el 20 de juny i va ser durament criticat pel sector empresarial per les abundants obligacions que li eren imposades, una regulació, clarament en opinió del catedràtic de Dret del Treball Sr. Eduardo Rojo Torrecilla, “labor friendly”.

Amb tot, la previsió del Govern és que la Llei entri en vigor al setembre. A l’espera de l’aprovació del text definitiu, s’han introduït novetats d’última hora que incrementen clarament la intervenció empresarial en la regulació i obre un ampli camp d’actuació per a la regulació via negociació col·lectiva.
La nostra intenció és que els lectors en una ràpida lectura, tinguin una primera aproximació al contingut del qual serà la Llei definitiva.

Què entén la norma per treball a distància

Forma d’organització del treball o de realització de l’activitat laboral conforme a la qual aquesta es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc triat per aquesta durant tota la seva jornada o part d’aquesta amb caràcter regular. (S’ha incorporat un percentatge mínim del 30% del temps en el qual la persona treballadora pugui acollir-se a aquesta nova regulació, a fi d’evitar que el treball distancia durant un sol dia de la setmana pogués quedar inclòs en la nova Llei).

Què és el teletreball

El teletreball es defineix com aquell treball a distància que es duu a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics telemàtics i de telecomunicació.

Principi de voluntarietat

El treball a distància serà voluntari per a empresa i treballador i haurà de formalitzar-se per escrit mitjançant un acord de treball que podrà formar part del contracte inicial o bé realitzar-se posteriorment. Tot canvi que es produeixi en la prestació de serveis a distància haurà de passar per un acord entre empresa i treballador i quedar reflectit en l’acord.

Contingut mínim de l’acord de treball

  • Inventari dels equips i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància inclosos els consumibles i els elements mobles, així com la vida útil o període màxim de renovació.
  • Enumeració de les despeses, que pogués tenir la persona treballadora, així com forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d’abonar l’empresa i moment i forma per a realitzar la mateixa.
  • Horari de treball de la persona treballadora i regles de disponibilitat.
  • Distribució entre treball de presència i a distància i en el seu cas, centre de treball on queda adscrit el treballador.
  • Lloc de treball a distància triat per la persona per al desenvolupament del treball a distància.
  • Mitjans de control empresarial de l’activitat.
  • Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del treball a distància.
  • Termini d’avís en cas de reversibilitat.

Quant a l’horari

El sistema de registre horari haurà de reflectir de manera fidel el temps que el treballador a distància dedica a l’activitat laboral sense perjudici de la flexibilitat horària i haurà d’incloure el moment d’inici i finalització de la jornada.

Quant als costos a càrrec de l’empresa

Aquest és un punt molt controvertit. Amb l’últim redactat l’empresa ja no haurà de pagar a l’empleat totes les despeses directes i indirectes del teletreball sinó només el d’equips eina i mitjans vinculats a l’activitat laboral.
S’ha procedit a incrementar el control de l’activitat per part de l’empresa de manera que l’ocupador podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per a verificar el compliment de les obligacions i deures laborals sempre salvaguardant la deguda dignitat del treballador.

Intimitat i Protecció de Dades del Treballador

La intimitat i la protecció de dades del treballador haurà de quedar degudament protegida, i les empreses hauran d’establir criteris d’utilització dels dispositius que respectin la intimitat.

Sancions i Reclamacions

L’empresa podrà ser sancionada. Les empreses que no formalitzin per escrit l’acord de treball a distància en els termes i requisits previstos podran ser sancionades considerant-se una infracció greu.
Es preveu un mecanisme de reclamació judicial. El treballador tindrà un termini de 20 dies a partir de què l’empresa li comuniqui la seva negativa o disconformitat amb la proposta de teletreball per a presentar demanda davant el Jutjat del Social. La vista se celebrarà en els cinc dies següents i la Sentència es dictarà en el termini de tres dies, sense possibilitat de recurs.
Finalment, s’ha procedit a escurçar el termini d’adaptació. Per a aquelles empreses que ja tinguin acords sobre teletreball, el termini d’adaptació serà d’un any (inicialment es parlava de tres anys) tret que les parts acordin expressament un termini superior que no podrà superar els tres anys.

Recomanem sol·licitar reunió amb els nostres advocats per qualsevol dubte que pugui respecte al seu cas concret.

Summary
Tot sobre la imminent nova Llei de treball a distància (teletreball).
Article Name
Tot sobre la imminent nova Llei de treball a distància (teletreball).
Description
Des del confinament, el nombre d'empreses que van utilitzar aquest sistema de treball va passar del 5% al 34% el mes de maig, arribant a una xifra equivalent a països com Suècia o Holanda, que es troba entorn del 30%.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT