c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Accion Hipotecaria Domenech Associats

Es pot dirigir l’acció hipotecària contra els avalistes o fiadors solidaris?

De tots és conegut la difícil defensa de l’avalista quan el deutor principal no atén el pagament del deute, i tot i que mai hagués pensat versi immers en un procés d’execució veu en joc i certament en perill dels seus propis béns.

La nostra Llei d’Enjudiciament Civil estableix que la demanda executiva es dirigeixi enfront del deutor principal i igualment enfront del hipotecant no deutor i fins i tot enfront del tercer posseïdor dels béns hipotecats, sempre que aquest últim hagués acreditat al creditor l’adquisició d’aquests béns.

Per tant, són nombrosos els deutors no hipotecantes, avalistes o fiadors solidaris que han aportat una garantia personal i que són part directament executada: aquesta és una qüestió problemàtica i que ha estat discutida donant lloc a diferents opinions i resolucions controvertides sobre si aquests tercers estan o no legitimats per suportar una execució en contra seva.

És una qüestió polèmica i les resolucions dels nostres tribunals no han seguit un criteri unànime: podem parlar de dues posicions divergents, si ben una d’elles és la majoritària.

  1. En primer lloc, i com a criteri minoritari, estan aquells que consideren que al no existir una normativa que exclogui de forma expressa als fiadors i avalistes en la demanda contra el deutor principal, cal concloure que la demanda executiva pot dirigir-se contra tots: deutor principal i fiadors.
  2. D’altra banda, està la postura majoritària, que considera que en el procediment d’execució hipotecària solament pot demandar-se al deutor hipotecari i, si escau, a l’hipotecant no deutor o al tercer posseïdor dels béns hipotecats, segons estableix l’article 685 CC. Això segons la diferent naturalesa de les accions a exercitar. En el procés d’execució hipotecària s’està executant una acció real amb base en la hipoteca i el fiador, encara que pugui ser considerat deutor solidari, estaria subjecte a una acció personal però mai real. La nostra legislació processal no permet l’acumulació en un mateix procés d’una acció real i una personal i per tant en la demanda d’execució hipotecària no pot demandar-se inicialment al fiador.

A Domenech Delsors Advocats compartim la segona tesi i defensem la impossibilitat de dirigir l’acció hipotecària contra els fiadors, que entenem manquen de legitimació passiva en el procediment d’execució hipotecària en haver prestat una garantia personal.

Summary
Es pot dirigir l'acció hipotecària contra els avalistes o fiadors solidaris?
Article Name
Es pot dirigir l'acció hipotecària contra els avalistes o fiadors solidaris?
Description
Les resolucions dels nostres tribunals no han seguit un criteri unànime: podem parlar de dues posicions divergents, si ben una d'elles és la majoritària.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT