c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Contrato Alquiler Turístico

Lloguer turístic, protecció enfront de l’abús.

En els últims dies han aparegut diverses notícies en premsa i mitjans, relacionades amb abusos comesos per arrendataris que han subarrendat els habitatges que ocupaven com a apartaments turístics. No es tracta de casos aïllats sinó d’una pràctica cada vegada més estesa amb finalitats clarament especulatives.

Què pot fer un propietari enfront d’una situació d’aquesta índole? Què ha de tenir en compte el propietari que ofereixi un habitatge en lloguer?

Les comunitats autònomes tenen les eines per decidir en aquest camp. Per tant, la dispersió i varietat de legislacions és alta al nostre país i no sembla que hi hagi intenció d’homogeneïtzar la legislació. Des del Ministeri de Foment s’afirma que la solució no depèn de reformar la Llei d’Arrendaments Urbans. Una mica de raó té quan el lloguer turístic està exclòs expressament de la LAU.

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) regula el règim aplicable a l’arrendament d’habitatges l’ús dels quals sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari. Queden expressament exclosos de la LAU els habitatges per a ús turístic (article 5.e) la cessió temporal d’ús de la totalitat d’un habitatge moblat i equipat en condicions d’ús immediat comercialitzada promocionada en canals d’oferta turística i realitzada amb finalitat lucrativa. Aquest tipus d’habitatges la seva regulació sectorial pròpia, és autonòmica i municipal.

El problema és com protegir-se d’actuacions al marge de la legalitat. Abans de res el nostre consell és prestar especial atenció al contracte que hagi de ser subscrit entre les parts, el qual ha de deixar molt clar quines són les intencions, obligacions i els límits de les parts.

Dit l’anterior, el contracte és Llei entre les parts i cap en ell introduir totes aquelles clàusules que estimem convenients sempre que respectin les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans que són d’obligatori compliment.

Qualsevol acord en contra de les normes de la LAU es considerarà nul. A títol d’exemple es considerés nul tot pacte de durada del contracte inferior al legalment establert, actualment en 3 anys, o la renúncia de l’arrendador al cobrament de la fiança.

Recomanem incorporar clàusules que ens donin seguretat com imposar l’obligació de comunicar a la propietat dades concretes dels qui són els ocupants de l’habitatge, amb el seu DNI, nacionalitat, data de naixement, etc.

L’incompliment de les obligacions derivades del contracte dóna dret a la part que les hagués complert a resoldre el contracte o exigir a l’altra el compliment.

Els habitatges destinats a ús turístic queden expressament excloses de l’àmbit d’aplicació de la LAU i estan regulades per les normes pròpies del sector la premissa primera del qual és posseir la llicència per a aquest ús.

El propietari que rep una notificació de multa per llogar el seu habitatge com a arrendament turístic sense llicència, i no sent ell el causant, està plenament legitimat per defensar-se, però és convenient que el contracte estigui degudament formalitzat, i la fiança degudament dipositada.

Estableix l’article 27 de la LAU la facultat de l’arrendador de resoldre el contracte, entre altres, per subarrendament no consentit i també quan l’habitatge deixi d’estar destinada de forma primordial a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari o de qui efectivament la vingués ocupant d’acord amb el que es disposa en l’article 7. Aquesta serà la via per fer valer el dret de la propietat davant l’abús de l’arrendatari.

Finalment, una qüestió important és donar a conèixer la possibilitat que tenen les Comunitats de Propietaris de modificar els seus Estatuts a fi de limitar l’ús dels habitatges de la comunitat amb finalitats d’ús turístic. Amb la Llei 5/2006 (article 553-25,2) i després de la reforma per la Llei 5/2015 es pot establir i modificar els Estatuts a fi de prohibir aquestes i altres activitats que se suposin molestes sense perjudici és clar dels drets d’impugnació del propietari que se senti perjudicat.

Assegurem-nos que disposem d’un bon contracte, i fugim dels contractes de pur formulari. Aquesta és la millor protecció enfront de qualsevol abús que recomanem des de Domenech Delsors Advocats.

Summary
Lloguer turístic, protecció enfront de l'abús.
Article Name
Lloguer turístic, protecció enfront de l'abús.
Description
Què pot fer un propietari enfront d'una situació d'abús de lloguer turístic? Què ha de tenir en compte el propietari que ofereixi un habitatge en lloguer?
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT