c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Más Sobre La Plusvalía, Domenech Delsors Advocats

Més sobre la plusvàlua

En el nostre últim article “La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa“, parlem de la recent Sentència del Tribunal Constitucional que reconeixia l’injust de l’impost de plusvàlua en les transmissions d’immobles en ser el resultat d’un càlcul automàtic partint de la presumpció que en tota transmissió es produeix un increment de valor sense tenir en compte l’increment o decrement real al mercat.

No han passat molts dies i aquesta Sentència ja ha fonamentat una altra molt recent de data 29 de març de 2017 del Jutjat del contenciós administratiu 1 de Burgos.

En el procediment que ha donat lloc a la recent sentencia el demandant sol·licitava la rectificació de la liquidació de la plusvàlua practicada per vulnerar la regulació legal. Deia el demandant que no s’havia produït el fet imposable, ja que l’immoble va ser adquirit per 391.842,56 euros el 18/07/2007 i el preu de venda el 15/01/2016 va ser de 235.000 euros. No havia existit doncs, cap increment sinó ben al contrari, un decrement del valor de l’immoble.

Diu la Sentència en el seu Fonament Tercer: El fet imposable exigeix, com a pressupost necessari, que es produeixi un increment de valor del terreny al moment de la meritació de l’Impost i tenint en compte el període que es consideri en la corresponent liquidació tributària. La base imposable de l’Impost solament es tindrà en compte quan s’ha produït l’increment de valor del terreny quantificant-ho d’una manera objectiva… El determinant…, és l’existència d’un increment real del valor del terreny havent d’entendre’s – que l’aplicació dels criteris legals de quantificació de la base imposable, solament poden tenir-se en compte quan existeix l’increment real del valor del terreny, que és el que, segons el fet imposable, grava l’Impost i permet la seva liquidació.

Per a major argumentació fa referència expressa a la Sentència del Tribunal Constitucional i reprodueix alguns passatges concrets de la seva fallada “en cap cas es pot establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d’una riquesa real o potencial o, la qual cosa és el mateix, en aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”.

El Jutjat conclou que no es tracta d’un cas aïllat o que incumbeixi exclusivament al País Basc, sinó que com és sabut té pendents també qüestions d’inconstitucionalitat en relació amb la legislació estatal sobre la matèria que, previsiblement, serà resolta d’acord amb la doctrina fixada en aquests casos.

Tenim ple convenciment que tota reclamació efectuada per una liquidació practicada complint els requisits que anem exposant, serà íntegrament benvolguda.

Summary
Més sobre la plusvàlua
Article Name
Més sobre la plusvàlua
Description
En el nostre últim article parlem de la recent Sentència del Tribunal Constitucional que reconeixia l'injust de l'impost de plusvàlua en...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT