c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Nuevas Medidas En Vigor Covid19 Domenech Delsors

Les 6 noves mesures de l’era Covid que entren en vigor

El Govern d’Espanya prorroga i dicta noves mesures per a minimitzar els devastadors efectes que en l’economia i l’ocupació està provocant la pandèmia de la covid-19. Es troben en vigor des de gener 2021, coneixem quines són?

 

1 Ajornament de les quotes de la Seguretat Social.

Les empreses i treballadors autònoms podran sol·licitar una moratòria en el pagament de les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021 -per a les empreses- i entre els mesos de gener a març de 2021 -per als autònoms- aplicant-se un tipus d’interès general del 0,5%.

El termini d’amortització serà de quatre mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi de dotze mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent al de la resolució.

Els requisits que cal complir per a la seva concessió són els següents:

  • Trobar-se al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.
  • I no tenir un altre ajornament en vigor.

Les sol·licituds hauran d’efectuar-se a través de la Seu Electrònica abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis d’ingrés.

 

2 Ampliació del venciment dels avals i la manca en els crèdits ICO.

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) àmplia tant els terminis com els períodes de carència de les línies d’avals per a empreses i autònoms. La finalitat d’aquesta nova línia és la de fomentar i facilitar l’accés al finançament i resoldre problemes d’insolvència.

Aquestes operacions igualment estaran avalades per l’Estat i estaran sotmeses a l’empara del RD 8/2020, el termini de la manca es pot ampliar en 12 mesos addicionals i el crèdit en tres anys fins a un màxim de 8 anys.

 

3 Devolució de totes les bonificacions en cas d’incompliment de la clàusula de salvaguarda de l’ocupació.

En els últims mesos per la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha vingut emetent una sèrie de notes sobre la interpretació que havia de donar-se a l’apartat 5 de la Disposició Addicional Sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la covid-19, el tenor literal de la qual diu:

“Les empreses que incompleixin aquest compromís (manteniment de l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat) hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que s’estableix en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies actuacions a aquest efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l’incompliment i determini les quantitats a reintegrar.”

Amb aquest redactat si una empresa havia tramitat un ERTO derivat del coronavirus i s’havia aplicat una exoneració en les cotitzacions, quedava obligada a mantenir el nivell d’ocupació durant sis mesos i la conseqüència d’incomplir aquest compromís era la devolució d’aquestes exoneracions; no obstant això, la llei no aclaria (i es mostrava una clara ambigüitat) si esqueia retornar totes les reduccions aplicades en l’empresa o només les relacionades amb el treballador que feia incomplir amb la seva extinció aquest precepte.

Aquests dubtes i interpretacions queden esvaïdes amb la nota informativa expedida als efectes, la Direcció General de Treball i la Tresoreria General de la Seguretat Social i Inspecció de Treball han considerat que l’incompliment comporta la devolució de TOTES les exoneracions aplicades per l’empresa, al marge del nombre de treballadors afectats per l’incompliment del manteniment de l’ocupació.

 

4 Ajornament d’impostos del primer trimestre

Enguany es podrà també tenir accés als ajornaments de les autoliquidacions d’impostos que hagin de presentar-se entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2021.

Aquest ajornament podrà sol·licitar-se per un màxim de sis mesos, sense que es generin interessos de demora pels tres primers mesos. A més, Hisenda permetrà que la possibilitat d’ajornar deutes de fins a 30.000 euros de manera automàtica i sense garantia sigui aplicable als models d’IRPF i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’Impost de societats i a l’IVA. Si l’import d’aquests deutes, més el que ja es tingui ajornat supera els 30.000 euros, es podrà sol·licitar l’ajornament fins al límit total d’aquesta suma.

 

5 Pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig de 2021.

Dimarts 26 de gener de 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret Llei de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació que inclou l’acord amb els agents socials per a prorrogar els ERTO des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara. Es tracta de l’IV Acord Social en Defensa de l’Ocupació que s’aconsegueix des de l’inici de la pandèmia.

El nou Reial Decret Llei contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la covid-19.

Dins d’aquests ERTO, es reconeixen de nou exoneracions a empreses que siguin titulars d’aquests i pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per l’expedient i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, si bé s’utilitzen criteris objectius més generosos per a determinar aquests sectors, la qual cosa dóna lloc a la incorporació de nous CNAE.

Els ERTO compten també amb tràmits administratius simplificats per a facilitar la seva aplicació, es produeix una simplificació dels tràmits així les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per a passar de l’un a l’altre per a accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, o viceversa.

N’hi haurà prou que remetin una comunicació en tal sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO del qual és titular, i a la representació de les persones treballadores, per a accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en els quals el recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

Aquest nou Reial Decret Llei permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. També es podran continuar aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins avui.

A més, una vegada que una empresa hagi obtingut una resolució estimatòria en un ERTO de força major per impediment a l’activitat, podrà, sense necessitat de tramitar un altre nou expedient, aplicar sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la seva nova situació de limitacions al desenvolupament de l’activitat, sempre que comuniqui el canvi mitjançant una declaració responsable.

 

6 Augment del permís de paternitat a 16 setmanes.

A partir de l’1 de gener de 2021, el permís de paternitat serà de 16 setmanes (mateixa durada que la maternitat), de les quals les sis primeres s’hauran de gaudir de manera obligatòria després del part.

El progenitor podrà optar per gaudir la resta de la paternitat de manera seguida o bé per períodes setmanals fins que el nounat compleixi 12 mesos d’edat.

De la mateixa manera i previ acord amb l’empresa, el gaudi de la resta de la paternitat podrà ser a temps complet o a temps parcial.

Recordem que aquest permís actualment es coneix com a prestació per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors i que està exempta de tributació.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT