c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Contratacion Indefinida Domenech Associats

Noves mesures per incentivar la contractació indefinida.

El passat 28 de Febrer 2014, es va aprovar el Real Decreto Ley 3/2014, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, amb el propòsit d’incentivar la contractació indefinida. L’objecte de la norma se centra a reduir la quota de Seguretat Social per contingències comunes en els contractes indefinits per afavorir la creació neta d’ocupació estable.

Reduccions previstes:

  • Si la contractació és a temps parcial, 100 euros mensuals.
  • Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui almenys equivalent a un 75 per 100 de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, 75 euros mensuals.
  • Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui almenys equivalent a un 50 per 100 de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, 50 euros mensuals.

La durada d’aquestes reduccions s’aplicarà durant un període de 24 mesos, computats a partir de la data d’efectes del contracte, que haurà de formalitzar-se per escrit, i respecte dels celebrats entre el 25 de febrer 2014 i el 31 de desembre de 2014.

Les empreses de menys de deu treballadors podran beneficiar-se per un període de dotze mesos addicionals d’una reducció del 50 per 100 de la quota per aquestes contingències.

Es podran beneficiar d’aquesta mesura totes les empreses i autònoms per la contractació estable d’un nou treballador, independentment de la seva edat.

Requisits per a l’aplicació de les anteriors reduccions:
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant en la data d’efecte de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació de l’aportació empresarial reduïda.
  • No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com a improcedents en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. Tampoc podran haver-se extingit contractes de treball per acomiadaments col·lectius realitzats en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. A l’efecte de compliment d’aquest requisit no es tindran en compte les extincions que s’hagin produït abans del 25 de febrer de 2014.
  • Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis en l’empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.
  • Mantenir durant un període de 36 mesos, a explicar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida, almenys, amb aquesta contractació.
  • No haver estat exclòs de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu de l’article 22.2 a molt greu dels articles 16 i 23 del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, de conformitat amb el previst en l’article 46 de la mateixa norma.

L’aplicació d’aquestes reduccions serà incompatible amb la de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte, amb independència dels contractes als quals tals beneficis poguessin afectar.

En els supòsits d’aplicació indeguda de la respectiva reducció, per incomplir les condicions establertes, procedirà el reintegrament de les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i l’interès de demora corresponent, conforme a l’establert en la normativa recaptatòria de la Seguretat Social.

Les empreses que no mantinguin el nivell d’ocupació total ni el nivell d’ocupació indefinida en els tres anys següents al contracte hauran de reintegrar, total o parcialment, les quantitats que s’han estalviat. Si incompleixen el primer any, hauran d’ingressar la totalitat de la reducció; si incompleixen el segon any, hauran d’ingressar el 50 per 100 i, si incompleixen el tercer any, hauran d’ingressar el 33 per 100, sense exigir recàrrec i interès de demora.

Les reduccions previstes no afectaran a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques al fet que puguin causar dret els treballadors afectats, que es calcularà aplicant l’import íntegre de la base de cotització que els correspongui.

Tampoc afectarà a l’aportació del treballador ni a l’aportació empresarial per contingències professionals, desocupació, FOGASA i Formació Professional, respecte de les quals s’apliquessin les regles ja vigents de cotització.

L’aplicació d’aquestes reduccions serà objecte de control i revisió per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per la inspecció de Treball i Seguretat Social, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes.

La seva entrada en vigor és des del 2 de març del 2014.

Summary
Noves mesures per incentivar la contractació indefinida.
Article Name
Noves mesures per incentivar la contractació indefinida.
Description
Els requisits per a l'aplicació de les reduccions per incentivar la contractació indefinida. són els següents:
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT