c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Possible Nulitat Acomiadaments Per Baixa Medica Domenech Delsors Advocats

Possible nul·litat de l’acomiadament en situació de baixa mèdica

El mes de juliol passat va entrar en vigor la Llei Integral per a la Igualtat de Tracte i la no Discriminació, llei 15/2022.

La intenció del Govern d’Espanya amb aquesta llei no és ni més ni menys que la de tractar de garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació, respectant en tot cas la dignitat de les persones.

Aquesta norma pretén que ningú pugui ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació sexual, malaltia o condició de salut, predisposició genètica a sofrir patologies i trastorns entre altres.

L’entrada en vigor d’aquesta Llei, afecta a partir d’ara, o pot afectar d’una forma decisiva, als acomiadaments causats per malaltia o per incapacitat temporal, quan fins ara aquestes situacions NO afectaven un possible nul·litat de l’acomiadament.

Aquest article 2.1 de la Llei 15/2022, incorpora la malaltia com una situació de discriminació.

Ara bé si a més tenim en compte el que es disposa en l’article 55 apartat 5 de l’Estatut dels Treballadors:

“Serà nul l’acomiadament que tingui per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides en la Constitució o en la Llei, o bé es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador…”

La conclusió és clara: El que es disposa per la nova Llei juntament amb l’Estatut dels Treballadors és suficient fonamentació perquè l’acomiadament d’un treballador per baixa mèdica, que fins al mes de juliol es considerava en el pitjor dels escenaris un acomiadament improcedent, avui es pot convertir en un acomiadament nul.

En altres paraules, fins ara els tribunals han considerat en les seves sentències improcedents els acomiadaments de treballadors malalts o en situació d’incapacitat professional, la qual cosa implicava l’abonament d’una indemnització, acceptant-se únicament els acomiadaments nuls en els casos en què la malaltia pogués equiparar-se a una situació de discapacitat, en ser motiu de discriminació.

La introducció d’aquesta Llei dona un gir radical a la situació que fins ara teníem com a segura fent possible que l’acomiadament d’un treballador quan aquest acrediti una simple baixa mèdica sigui considerat nul.

L’acomiadament nul comporta la readmissió del treballador en el lloc de treball que ocupava i el pagament dels salaris de tramitació des de la data de l’acomiadament fins a la reincorporació efectiva.

Però no sols això, la situació pot encara agreujar-se més.

L’article 27 de la nova Llei 15/2022, estableix l’obligació de reparar el mal, càrrega que haurà d’assumir l’empresa.

D’aquesta manera l’empresa podria ser condemnada al pagament d’una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per la discriminació i la readmissió del treballador en el lloc de treball que ocupava a més del pagament dels salaris de tramitació des de l’acomiadament fins a la reincorporació. Estaríem davant un àmplia condemna: indemnització per danys i perjudicis, readmissió i pagament dels salaris de tramitació.

La Llei va encara més enllà i en el seu article 30 estableix que quan la part sol·licitant al·legui discriminació i aportació simplement indicis, correspon a la part demandada la justificació objectiva i raonable que això no és d’aquesta forma.

És la part demandada la que ha de provar el fet negatiu, la qual cosa implica una inversió de la càrrega de la prova, francament complicada davant un tribunal.

En definitiva i per a concloure, avui i en un futur, els acomiadaments que es realitzin a persones que estiguin en situació de baixa mèdica tenen un alt risc de ser declarats nuls amb totes les conseqüències que hem apuntat.

Summary
Article Name
Posible nulidad del despido en situación de baja médica
Description
El que es disposa per la nova Llei juntament amb l'Estatut dels Treballadors és suficient fonamentació perquè l'acomiadament d'un treballador per baixa mèdica, que fins al mes de juliol es considerava en el pitjor dels escenaris un acomiadament improcedent, avui es pot convertir en un acomiadament nul.
Author
Publisher Name
Domenech Delsos Advocats
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT