c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Hands Of Businesswoman Holding Paper Piggy

Nova regulació de la reducció de cotitzacions per contractació indefinida.

El passat dia 26 de desembre 2014 es va publicar el “Real Decreto 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico“.

Entre les mesures previstes la norma prorroga l’anomenada “tarifa plana de 100 euros” per a la contractació indefinida de nous treballadors. En concret s’acorda prorrogar durant tres mesos la reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida ja prevista en el Real Decreto Ley 3/2014 de 28 de febrer de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida per als contractes signats entre l’1 de Gener de 2015 i el 31 de març de 2015.

Els requisits per poder acollir-se a aquest Reial Decret són:

  1. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació de l’aportació empresarial reduïda.
  2. No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns i uns altres declarats judicialment com a improcedents en els sis mesos anteriors a la signatura dels contractes que donen dret a la reducció.
  3. Subscriure contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa: per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis en l’empresa en els trenta dies anteriors a la signatura del contracte.
  4. Mantenir durant un període de 36 mesos a explicar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la reducció.
Les exclusions més rellevants són les següents:
  • Relacions laborals de caràcter especial.
  • Contractacions que afecten el cònjuge, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau.
  • Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses.

L’aportació empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes es reduirà en els supòsits de contractació indefinida a temps complet en 100 euros mensuals si és a temps parcial; en el cas d’una jornada d’almenys el 75%, la reducció serà de 75 euros mensuals i si és equivalent al 50% de la jornada, la reducció quedarà en 50 euros.

Aquestes reduccions s’apliquessin per un període de 24 mesos, computats a partir de la data d’efectes del contracte, que haurà de formalitzar-se per escrit.

Finalitzat el període de 24 mesos, i durant 12 mesos més, les empreses que al moment de subscriure el contracte al qual s’apliqui la reducció comptin amb menys de deu treballadors tindran dret a una reducció equivalent al 50% de l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent al treballador contractat de manera indefinida.

Esperem que la informació que els estem donant des de Domenech Delsors Advocats els sigui d’utilitat i per a qualsevol aclariment sobre aquest tema no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.

Summary
Nova regulació de la reducció de cotitzacions per contractació indefinida.
Article Name
Nova regulació de la reducció de cotitzacions per contractació indefinida.
Description
Els requisits per poder acollir-se a la nova regulació de la reducció de cotitzacions per contractació indefinida són els següents.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT