c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Plusvalua Garrotada Arques Publiques

Plusvàlua: Garrotada a les arques públiques

Hisenda confirma que les transmissions realitzades entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre queden exemptes de pagar plusvàlua.

La Sentència del Tribunal Constitrucional de 26 d’octubre de 2021 va declarar inconstitucional el mètode de càlcul de l’Impost sobre l’Increment del Valor de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a Impost de Plusvàlua Municipal. Recordem que la plusvàlua és l’impost que grava l’increment del valor del sòl en les compravendes de propietats. És a dir relatives a habitatges, però també operacions amb locals comercials i fins a places de garatge.

La Direcció General de Tributs, ha resolt definitivament aquesta controvertida qüestió. En la seva “consulta vinculant V-3074” confirma que la sentència del Tribunal Constitucional que declara nul·la la fórmula de càlcul de l’impost de plusvàlua municipal “impossibilita la liquidació i exigibilitat de l’impost, fins avui en la qual el legislador estatal dugués a terme les modificacions”.

En altres paraules:

“tots els contribuents que venguessin o heretessin els seus locals entre el 26 d’octubre -data en la qual es va emetre la sentència- i el 9 de novembre – data en la qual el Govern va aprovar la nova base de càlculs per a l’impost- estan exempts de pagar aquest impost”

perquè, quan van realitzar l’operació, el tribut havia estat ‘expulsat’ del nostre ordenament jurídic..

D’antuvi i per a fer-se una idea de les dimensions d’aquesta exempció, segons les xifres publicades pel Col·legi de Registradors, a l’octubre de 2021 es van efectuar un total de 86.139 compravendes immobiliàries -habitatges, locals etc.- i al novembre van ser 93.178.

Això no vol dir que les de tots dos mesos hagin quedat automàticament exemptes, però totes les d’octubre és gairebé segur que sí, perquè difícilment va poder donar temps a notificar i liquidar l’impost. Al novembre les que es van fer abans del dia 9, també.

Però això no és tot: Fins i tot algunes de les compravendes anteriors a octubre també podrien estar exemptes, bé perquè encara no estava practicada la liquidació, o bé perquè s’havia impugnat o reclamat i no hi havia resolució ferma.

 

Quins contribuents han pogut quedar exempts de l’Impost de Plusvàlua municipal?

La plusvàlua ha estat qüestionada tant pel mètode de càlcul, en basar-se en mòduls, valors i paràmetres que fixa cada ajuntament i que no tenen en compte l’evolució del mercat, com també perquè grava l’increment de valor del terreny entre la compra i la venda, i es liquida a pesar que aquesta venda en la realitat no suposi cap benefici sinó tot el contrari.

Això ha fet que els recursos a aquest impost hagin estat freqüents des de fa molts anys. Nombrosos contribuents desconeixen si tenen dret a recuperar l’impost que ja van pagar o a anul·lar-lo si encara no l’havien abonat a 26 d’octubre.

Doncs bé, cal posar l’atenció en tres aspectes:

  • si l’impost ha estat per liquidació de l’ajuntament o per autoliquidació del contribuent;
  • si ja l’han abonat o no;
  • i sobretot si van recórrer en termini abans que sortís la sentència del Suprem. Aquesta data, el 26 d’octubre, és la que donarà o retirar la possibilitat de quedar exempt del tribut, va explicar Luis de l’Amo, secretari tècnic del REAF del Consell General d’Economistes (CGE).

Seguint les seves paraules,

“en una situació normal i amb l’autoliquidació, el contribuent podria en els quatre anys següents -si considera que s’ha perjudicat amb aquesta autoliquidació- sol·licitar la rectificació. Si no han passat els quatre anys, calia pensar que sobre la base de la sentència, es podia sol·licitar la devolució dels diners. En el cas de les declaracions liquidacions el termini seria només d’un mes”.

Sobre la base de la Sentència del Tribunal Constitucional i de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs, els experts veuen tres possibilitats per a l’exempció de pagament o recuperació del pagat:

  • Haver venut o heretat la propietat després del 26 d’octubre de 2021 i abans del 9 de novembre: Un autònom embeni una propietat, o la rep en herència o donació entre el dia 26 d’octubre i el 9 de novembre. L’impost en aquest cas no és exigible, ho diu la sentència, ja que expulsa de l’ordenament els articles corresponents
  • Compravendes anteriors al 26 d’octubre on l’Impost de Plusvàlua del qual no s’hagués liquidat o autoliquidat a aquesta data: Es tracta d’aquelles operacions que no estiguessin notificades a 26 d’octubre. També les que estiguessin notificades, però en les quals el contribuent no hagués practicat encara l’autoliquidació de l’impost a aquesta data i estigués en termini, o que no se li hagués liquidat. És a dir, no sols les compravendes que s’hagin produït entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre quedaran exemptes, sinó també, per exemple, una herència que es va efectuar al juny de 2021
  • Haver recorregut la liquidació o autoliquidació en termini abans del 26 d’octubre de 2021: Un autònom que ja hagués fet l’autoliquidació -l’hagués pagat o no- i després rectifiqués o que rebés liquidació i que recorregués. Si en tots dos casos ho hagués fet abans del 26 i abans d’aquesta data no hi hagués hagut sentència o resolució administrativa ferma, l’òrgan hauria de retornar automàticament l’impost, en cas d’haver-lo cobrat. Si no s’havia pagat encara, el contribuent quedaria exempt.

 

Articles relacionats:

10 de novembre 2021, Entra en vigor la reforma de la plusvàlua. La norma definitiva?

8 de novembre 2021, Per on anirà el nou impost de plusvàlua?

Summary
Plusvàlua: Garrotada a les arques públiques
Article Name
Plusvàlua: Garrotada a les arques públiques
Description
Es confirma la nul·litat de la fórmula de càlcul de l'impost de plusvàlua municipal ja que "impossibilitava la liquidació i exigibilitat de l'impost, fins avui en la qual el legislador estatal dugués a terme les modificacions". Això no vol dir que les de tots dos mesos hagin quedat automàticament exemptes, però totes les d'octubre és gairebé segur que sí, perquè difícilment va poder donar temps a notificar i liquidar l'impost. Al novembre les que es van fer abans del dia 9, també. Però això no és tot: Fins i tot algunes de les compravendes anteriors a octubre també podrien estar exemptes, bé perquè encara no estava practicada la liquidació, o bé perquè s'havia impugnat o reclamat i no hi havia resolució ferma.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT