c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Entra En Vigor Nova Reforma Plusvalua Municipal Domenech Delsors Advocats

Entra en vigor la reforma de la plusvàlua. La norma definitiva?

Avui 10 de novembre de 2021, ha entrat en vigor el Reial Decret-llei 26/2021 de 8 de novembre, amb el qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional, respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

Amb la finalitat de donar compliment al mandat del Tribunal Constitucional el Reial decret llei adequa la base imposable de l’impost a la capacitat econòmica efectiva del contribuent.

L’impost continua gravant l’increment del valor dels terrenys produït al llarg d’un període de 20 anys però per a adequar-se al mandat constitucional es millora la tècnica de determinació de la base imposable en el sistema objectiu, perquè reflecteixi en tot moment, la realitat del mercat immobiliari, permetent que la base imposable de l’impost sigui la diferència entre el valor de transmissió i el d’adquisició d’un terreny quan així ho sol·liciti el contribuent.

El Reial Decret llei estableix que la base imposable de l’impost serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació pels coeficients que aprovin els Ajuntaments, amb uns límits establerts que no podran sobrepassar.

A més, es reconeix la possibilitat que els Ajuntaments, únicament als efectes d’aquest impost, corregeixin fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d’actualització. Això garanteix que el tribut s’adapti a la realitat immobiliària de cada municipi.

Aquest mètode per a calcular la base imposable és optatiu ja que el contribuent té la possibilitat de tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió d’un immoble i que es determina per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d’adquisició.

Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la resultant del mètode d’estimació objectiva, podrà aplicar la real.

En les transmissions d’un immoble en els quals hi hagi sòl i construcció, la plusvàlua real del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició després d’aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

Cap contribuent pagarà l’impost si no obté un guany, de manera que no sotmet a tributació aquelles situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys. Per a això, s’introdueix un nou supòsit de no subjecció a l’impost per a les operacions en què es constati, a instàncies del contribuent, que no s’ha obtingut un increment de valor, la qual cosa haurà de provar el contribuent que vulgui acollir-se a aquest criteri.

Les plusvàlues generades en menys d’un any, tributaran.

També com a novetat, seran gravades les plusvàlues generades en menys d’un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data d’adquisició i de transmissió ha transcorregut menys d’un any i que, per tant, poden tenir un caràcter més especulatiu. Aquesta opció ja s’està aplicant en algunes ciutats.

Els Ajuntaments que tinguin establert l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana tindran un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret llei per a adequar les seves normatives al nou marc legal.

El Govern, amb aquesta reforma, restableix l’exigibilitat de l’impost, que havia quedat en suspens amb la sentència del Tribunal Constitucional del passat 26 d’octubre, atès que havia deixat un buit normatiu per a la determinació de la base imposable, la qual cosa impedia la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d’aquest tribut.

El Reial decret llei que aprova avui el Consell de Ministres, per tant, evita el risc que els Ajuntaments sofreixin un minvament dels seus recursos, incrementin el seu nivell de dèficit o vegin deteriorats els serveis que presten als ciutadans.

En resum i de manera esquemàtica:

  • La nova plusvàlua pretén reflectir en tot moment la realitat del mercat immobiliari.
  • El contribuent pot optar per la no subjecció provant que no s’ha produït un increment del valor del terreny. Els ajuntaments podran realitzar comprovacions sobre els supòsits de no subjecció per inexistència d’increment de valor i de la regla per a evitar la tributació per una plusvàlua superior a l’obtinguda.
  • S’estableixen uns coeficients màxims per a la determinació de la base imposable actualitzats anualment.
  • Especial penalització a les operacions de compravenda especulatives, gravant les plusvàlues generades en menys d’un any.
  • Els Ajuntaments hauran de modificar en el termini de 6 mesos comptats a partir d’avui les seves respectives ordenances fiscals per a adequar-les al que es disposa. Fins llavors seran aplicable per a la determinació de la base imposable els coeficients màxims establert en el Reial decret llei.

La reforma entra en vigor avui 10 de novembre 2021, però deixa un buit legal sobre aquelles operacions realitzades entre el 26 d’octubre i ahir. Quedaran exemptes de tributació?

Aquesta norma no té efectes retroactius pel que l’impost no sembla que es pugui exigir a fet imposable reportats des del 26 d’octubre has el 9 de novembre de 2021.

Ara bé, per a accedir al Registre de la Propietat és obligatori presentar la liquidació de l’impost. Això porta al fet que registradors hagin detingut durant aquests dies la tramitació de les escriptures. Si en l’escriptura apareix una data posterior al 9 de novembre és possible que les hisendes locals vulguin cobrar l’impost.

Per a major debat, s’alcen veus expertes que veuen alguna possible inconstitucionalitat en aquesta nova plusvàlua en assimilar el mètode de càlcul a l’IRPF.

Així les coses, el tema avui no queda resolt.

Summary
Entra en vigor la reforma de la plusvàlua. La norma definitiva?
Article Name
Entra en vigor la reforma de la plusvàlua. La norma definitiva?
Description
El Reial decret llei adequa la base imposable de l'impost a la capacitat econòmica efectiva del contribuent, però s'alcen veus expertes que veuen alguna possible inconstitucionalitat en aquesta nova plusvàlua en assimilar el mètode de càlcul a l'IRPF. Així les coses, el tema avui no queda resolt.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT