c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Pacte Successori Versus Testament

La transmissió del patrimoni familiar: el pacte successori en el Codi Civil Català.

Tard o d’hora arriba el moment de pensar en la transmissió dels béns que conformen el patrimoni familiar. Juntament amb el testament, existeixen solucions jurídiques perquè aquesta transmissió es realitzi amb la major tranquil·litat i seguretat per a totes les parts implicades.

Parlarem del pacte successori.

El pacte successori és una solució jurídica per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar que permet ordenar l’herència futura mitjançant un contracte en el qual es nomena hereu, però en el qual també es poden realitzar atribucions particulars d’herència.

A diferència del testament, en aquest cas intervenen dues parts, el que disposa dels seus béns i el que accepta la disposició efectuada al seu favor, la qual cosa sens dubte atorga confiança i tranquil·litat entre les parts intervinents perquè tots són coneixedors del contingut i l’accepten, tractant d’evitar d’aquesta manera conflictes.


El pacte successori està regulat en el article 411-3 del Codi Civil de Catalunya.

És una figura molt interessant per a la regulació de la successió de l’empresa familiar. Això perquè els titulars de l’activitat econòmica poden decidir i pactar entre tots els membres la successió de la companyia determinant la futura titularitat de les accions o participacions de la companyia i els seus béns productius. També poden imposar-se càrregues o obligacions als hereus (com ara per exemple determinar quin membre de la família ha d’ostentar l’administració de l’empresa, exigir la indivisibilitat o alienació de la companyia, assegurar un determinat nivell d’ingressos a familiars del soci premort, etc.).

Quines són les diferències respecte del testament ordinari?

1) que l’atorgant, no pot revocar el pacte successori unilateralment (com sí que succeeix en el testament).

2) que l’atorgant en un pacte successori tampoc pot disposar lliurement dels béns atribuïts en aquest pacte, la qual cosa suposa una major garantia per a la persona que, d’acord el contingut del contracte rebrà aquests béns quan es produeixi la defunció del titular.

Quin és el contingut d’aquest contracte?

El que tracta de regular el pacte successori és, que dos o més persones puguin ordenar la seva successió sense necessitat d’acudir a la institució del testament o evitar que la mateixa desemboqui en les regles de la successió intestada, determinant quines persones i en quina manera esdevindran titulars del seu patrimoni una vegada arribada la seva defunció.

L’article 431-5 del Codi Civil de Catalunya, permet que en el pacte successori pugui ordenar-se la successió amb la mateixa amplitud que si del testament es tractés, de manera que els atorgants poden fer heretaments i atribucions particulars, fins i tot d’usdefruit universal. També, podran designar-se marmessors, administradors i comptadors partidors que distribueixin l’herència entre els hereus nomenats.

L’article 431-6 del Codi Civil de Catalunya, permet la imposició de càrregues als afavorits, les quals hauran de figurar expressament en el pacte, així com expressar en el pacte successori la finalitat que pretén aconseguir-se. Per exemple, en la cura i atenció d’algun dels atorgants o de tercers, la seva finalitat, o també quant al manteniment i continuïtat de l’empresa familiar o fins i tot la transmissió indivisa d’un establiment professional.

En virtut del que regula l’article 431-22 del Codigo Civil de Catalunya, els atorgants podran reservar-se béns, quantitats de diners o la part del seu patrimoni que considerin, per a disposar d’ells lliurement en donació, codicil, memòria testamentària o pacte successori posterior.

Quins són els requisits per a poder formalitzar el pacte successori?

El requisit fonamental per a poder formalitzar el pacte successori és ostentar el veïnatge civil català, que s’adquireix per naixement per residència El veïnatge civil s’adquireix per residència continuada durant dos anys, sempre que l’interessat manifesti ser aquesta la seva voluntat o per residència continuada de deu anys, sense declaració en contra durant aquest termini. Totes dues declaracions es faran constar en el Registre Civil i no necessitaran ser reiterades.

De conformitat amb l’article 431-4 del Codi Civil de Catalunya, per a poder atorgar un pacte successori és necessari ser major d’edat i gaudir de plena capacitat d’entendre i voler.

És important tenir en compte, que en atorgar-se un pacte successori vàlid que contingui un heretament, aquest revoca el testament anterior, si bé hi ha l’excepció si l’heretament és preventiu o s’hagués permès en el mateix mitjançant una reserva de disposar, sí que seran vàlids.

De conformitat amb l’article 431-7 del Codi Civil de Catalunya, perquè els pactes successoris siguin efectius han de formalitzar-se en escriptura pública.

Cal tenir en compte que el pacte successori, en tractar-se d’un pacte entre els seus atorgants, part del principi de no transmissibilitat, de manera que, si l’hereu instituït en el pacte successori premort al causant, l’heretament esdevé ineficaç, tret que s’hagués convingut una altra cosa sobre aquest tema.

Quins són els requisits formals d’aquest contracte?

Pel que fa a la publicitat dels pactes successoris, és necessari fer referència a l’article 431-8 del Codi Civil de Catalunya, pel qual igual que un testament, s’estableix que els mateixos han de fer-se constar en el Registre d’Actes d’Última Voluntat.

Així mateix, l’existència dels pactes successoris podrà gaudir de la publicitat registral que a continuació es detalla:

  • Els heretaments i atribucions particulars ordenats en els pactes successoris podran fer-se constar en el Registre de la Propietat, en vida de l’atorgant, per mitjà de nota al marge de la inscripció dels béns immobles en qüestió.
  • Si la finalitat del pacte successori és el manteniment i continuïtat d’una empresa familiar, pot fer-se constar l’existència d’aquest en el Registre Mercantil amb l’abast i de la forma que la llei estableix per a la publicitat dels protocols familiars, sense perjudici que constin, a més, les clàusules estatutàries que es refereixin a aquest.

Diferencies imports amb el testament.

Una de les qüestions que sens dubte més diferència al pacte successori del testament és la possibilitat de la seva modificació, doncs a diferència del que succeeix amb el testament, on el testador en qualsevol moment pot modificar-lo o revocar-lo de manera unilateral, els pactes successoris només poden ser modificats mitjançant el concert de tots els atorgants.

L’article 431-12 del Codi Civil de Catalunya, estableix de manera clara i taxativa que el pacte successori i les disposicions que conté es poden modificar i resoldre mitjançant acord dels atorgants formalitzat en escriptura pública.

No obstant això, la norma regula algunes excepcions com és concurrència de la causa pactada pels atorgants, la impossibilitat de compliment o quan concorrin causes d’indignitat..

És molt important tenir en compte els casos sobrevinguts de nul·litat del matrimoni, la separació i el divorci, o bé l’extinció d’una parella estable, de qualsevol dels atorgants, perquè en tots aquests casos no queda alterada l’eficàcia del contracte, tret que s’hagués pactat de manera diferent en l’escriptura de constitució del contracte successori.

La constitució d’un pacte successori i la subsegüent designació d’heretament o d’atribució particular generen una adquisició patrimonial a favor de la persona designada, la qual es podrà materialitzar en vida de l’atorgant o bé a la seva defunció. A efectes tributaris, en tots dos supòsits, aquesta adquisició patrimonial tindrà la consideració d’adquisició gratuïta mortis causa, la qual cosa determinarà la seva subjecció a l’Impost sobre Successions i Donacions.

Summary
El pacte successori en el Codi Civil Català.
Article Name
El pacte successori en el Codi Civil Català.
Description
Tard o d'hora arriba el moment de pensar en la transmissió dels béns que conformen el patrimoni familiar. Juntament amb el testament, existeixen solucions jurídiques perquè aquesta transmissió es realitzi amb la major tranquil·litat i seguretat per a totes les parts implicades.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT