c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Capitulacions Matrimonials Domenech Delsors Advocats 3

El dret a renunciar tota contraprestació en cas de divorci: els capítols matrimonials.

Què són els denominats capítols matrimonials.

Amb el nom de capítols matrimonials es denomina aquell negoci jurídic celebrat pels futurs cònjuges entre si o amb tercers en vista d’un futur matrimoni, per a fer o rebre aportacions o determinar el règim econòmic que regirà el matrimoni i també, ja celebrat aquest, per a modificar el règim vigent.

El contingut habitual de les capitulacions consistirà a establir un règim econòmic matrimonial diferent del que seria el legal o supletori aplicable als consorts.

Però la situació actual, amb freqüents crisis matrimonials, ha donat lloc al fet que a vegades es pactin les normes a seguir, si en el futur s’arribés a una separació o divorci.

No obstant això, les parts no poden introduir qualsevol pacte. Existeixen uns límits: s’ha de respectar l’autonomia de la voluntat dels contraents, però també l’ordre públic com a límit a l’autonomia de la voluntat.

No val qualsevol pacte, els pactes no poden trencar la igualtat jurídica en la posició dels esposos, donant lloc a situacions de submissió en el personal o en el patrimonial, ni excloure la llibertat personal de romandre o posar fi a la relació matrimonial, ni ser contraris a l’interès dels fills menors. Tampoc en virtut d’aquests pactes es poden contravenir normes imperatives, com la renúncia a aliments futurs, quan procedeixin.

Entre la possibilitat de pactar i els límits que han de ser respectats cal preguntar-se si és vàlid el pacte pel qual tots dos cònjuges renuncien a reclamar-se qualsevol tipus de prestació econòmica.

La resposta la trobem en la recent Sentència del Tribunal Suprem, número 362/2023 de 13 de març 2023.

Aquesta Sentència ve a reconèixer com a vàlida la renúncia a la reclamació mútua de prestacions econòmiques després del divorci o separació.

Estableix la sentència que no es pot privar d’eficàcia la renúncia dels futurs esposos incorporada als capítols matrimonials en què fixen que, res es reclamaran l’u a l’altre per cap concepte o acció que pogués generar-se per raó del matrimoni, la convivència, despeses, béns, drets o obligacions matrimonials, independentment de la quantia dels ingressos de cadascun d’ells, evidentment donant compliment dels requisits dels contractes.

La Sentència considera vàlids els pactes de renúncia a la compensació per desequilibri i la compensació pel “treball per a la casa” ja que en la regulació del Codi civil aquests temes tenen caràcter disponible, tant en la seva reclamació, que pot renunciar-se, com en la seva configuració.

Els pactes o capitulacions pels quals s’estipuli modifiquin, o substitueixi el règim econòmic del matrimoni seran vàlids quan siguin conformes bé a la llei que regeixi els efectes del matrimoni, bé a la llei de la nacionalitat o de la residència habitual de qualsevol de les parts al temps de l’atorgament.

Perquè aquests pactes siguin vàlids han de respectar els requisits establerts en el Codi Civil, el qual estableix «La invalidesa dels capítols matrimonials es regirà per les regles generals dels contractes. Les conseqüències de l’anul·lació no perjudicaran tercers de bona fe».

Els capítols matrimonials exigeixen necessàriament la concurrència dels futurs contraents (abans del matrimoni) o la dels ja cònjuges (per a modificar-lo), sense poder actuar per representant, (no cal actuar amb un poder general o genèric d’atorgar capitulacions) admetent-se el simple nuptius que simplement transmeti la concreta i prefixada declaració de voluntat (literalment) de qualsevol dels subjectes.

Els capítols matrimonials poden tenir, un contingut típic, que és el de pactar un règim econòmic per a evitar que les relacions econòmiques dels cònjuges es regeixin pel règim supletori legal de la societat de separació de béns (o de guanys depenent del que li sigui aplicable) o és el modificar aquest o qualsevol altre règim anterior (supletori legal o convingut).

Però també un contingut atípic, menys o gens relacionat amb el matrimoni, a saber: donacions, pactes successoris, pacte d’entre tots dos cònjuges de com contribuir a les càrregues familiars i del matrimoni proporcional als seus ingressos i com fer-lo en cas de no ser suficients, la consideració del treball a casa i la cura de persones dependents com a contribució a les càrregues del matrimoni, possibles renúncies a la pensió compensatòria, normes d’administració i disposició dels béns comuns, etc.

En definitiva, podem concloure que els pactes prematrimonials, són vàlids amb uns límits, que estan en la protecció de la igualtat dels cònjuges i en l’interès dels menors, si n’hi hagués, doncs, no en va, el Codi Civil estableix com a requisit per als convenis reguladors, aplicable per analogia en aquest cas, per a la seva aprovació, que no siguin danyosos per als menors o greument perjudicials per a un dels cònjuges.

A Catalunya la regulació sobre els pactes prematrimonials estableixen que podran atorgar capítols matrimonials els qui puguin contreure valgut matrimoni .

Els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia.

Segons l’article 231-19 els capítols matrimonials poden atorgar-se abans o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats abans, només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni i caduquen si el matrimoni no arriba a celebrar-se en el termini d’un any.

Summary
Article Name
El dret a renunciar tota contraprestació en cas de divorci: els capítols matrimonials
Description
La recent Sentència del Tribunal Suprem, número 362/2023 de 13 de març 2023, ve a reconèixer com a vàlida la renúncia a la reclamació mútua de prestacions econòmiques després del divorci o separació.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT