c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Knife In The Basket

La reducció de la pensió d’aliments.

Ens permetem aquestes línies amb el propòsit d’aclarir moltíssimes consultes que d’un temps a ara venim rebent a la possibilitat real de reduir la pensió d’aliments als fills i davant aquestes qüestions creo interessant compartir les següents reflexions:

L’article 775 de la L.I.C. preveu la modificació de les mesures “sempre que hagin variat substancialment les circumstàncies tingudes en compte en aprovar-les o acordar-les”.

L’article 233-7 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, estableix que

Les mesures ordenades en un procés matrimonial poden modificar-se, mitjançant una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies concurrents al moment de dictar-les.

Per la seva banda, i en la mateixa línia de l’article del Codi Civil de Catalunya l’article 91 del Codi Civil estableix que “aquestes mesures podran ser modificades quan s’alterin substancialment les circumstàncies”.

Les anteriors disposicions han de complementar-se amb el criteri que l’Audiència Provincial de Barcelona ve establint en diverses Sentències perquè la reducció pugui tenir efectivitat.
Ve a dir l’Audiència Provincial de Barcelona que

“perquè obtingui empara jurisdiccional la sol·licitud de modificació d’efectes dels processos suscitats en forma contenciosa, es requereix en atenció a la interpretació que aquesta Secció ve donant en l’article 91, in fini, del Codi Civil, la concurrència dels següents pressupostos, a saber:
a) Que es tracti de fets de nova consideració, sorgits amb posterioritat al dictat de la sentència que va acordar l’adopció de les mesures complementàries;
b) que suposin una modificació substancial de les circumstàncies que es van tenir en compte al moment d’adoptar les mesures complementàries;
c) que l’alteració de tals circumstàncies revesteixin cert grau de permanència en el temps permanència en el temps, és a dir que no obeeixin a situacions de caràcter conjuntural o transitori, i
d) que es tracti d’esdeveniments aliens a la voluntat del cònjuge instant de la modificació de mesures”.
Per tant:
  • Qui presenti la demanda vindrà obligat a l’efectiu compliment dels requisits exigits per a la modificació per causa de disminució d’ingressos.
  • En la demanda haurà de tenir-se en compte, d’una banda, la situació econòmica al moment de dictar-se les mesures i, per un altre, la situació actual. Comparant-les deduirem si s’ha produït una disminució efectiva i a quant ascendeix.
  • Seguidament serà necessari acreditar que l’actual situació no és puntual, i que el seu origen no es deu a la voluntat de l’obligat al pagament. Recordem en aquest punt que l’article 1.214 del Codi Civil assenyala que la càrrega de la prova recaurà en el sol·licitant de la modificació.

Finalment destacar que encara que majoritàriament les modificacions es fonamenten en un canvi en les circumstàncies econòmiques, aquesta no és l’única causa de modificació d’una pensió d’aliments, ja que com els he vingut manifestant tant el Codi com el Codi Civil de Catalunya parlen de “alteració substancial de les circumstàncies” amb la qual cosa cal entendre no solament incloses les modificacions econòmiques sinó també les personals.

Des de Domenech Delsors Advocats quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Summary
La reducció de la pensió d'aliments.
Article Name
La reducció de la pensió d'aliments.
Description
Aclarir moltíssimes consultes que venim rebent aobre la possibilitat real de reduir la pensió d'aliments als fills
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT