c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Nova Llei De Protecció Al Denunciant Domenech Delsors Advocats

Nova Llei de protecció del denunciant.

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció va ser aprovada el 16 de febrer en el Congrés, i ha estat publicada en el BOE del 21 de febrer 2023. Procedeix de la coneguda com a Directiva Whistleblower que regula els comunament anomenats “canals de denúncies”.

Aquesta Llei ha estat dictada amb l’ànim de protegir les persones que, coneixedores d’infraccions de les organitzacions públiques o privades per a les quals treballen o presten serveis, puguin denunciar-les sense por de represàlies, ja que aquestes persones solen ser les primeres a tenir coneixement d’amenaces o perjudicis per a l’interès públic que sorgeixen en aquest context.

Què regula la nova Llei 2/2023?

La nova llei incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu.

La present llei, atorga protecció a les persones físiques que informin, a través d’algun dels procediments previstos en ella, de:

a) Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.

b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Què s’ha d’entendre per canal de denúncies?

El denominat “canal de denúncies” suposa la creació d’un mitjà segur per a denunciar determinades irregularitats en l’àmbit empresarial.

La nova Llei està directament vinculada al “Corporate Compliance, i se suma a les polítiques, protocols, plans, codis i procediments que les companyies han d’implantar amb les seves plantilles en el marc de la cultura de compliment normativa.

La Llei és un pas més en l’estreta vigilància del compliment normativa igual que ho ha estat la implantació dels plans d’igualtat, protocols de no discriminació i assetjament, ús de recursos digitals, protecció de dades personals, treball a distància, etc.

Quines obligacions imposa?

Aquest “canal de denúncies” que ens proporciona la Llei 2/2023 de 20 de febrer fa obligatori concedir a les persones que treballin en el sector privat o públic la possibilitat d’informar de manera segura qualsevol actuació irregular o no ajustada a dret de les quals tinguin coneixement i tracta de donar al alertador d’una protecció.

Qui estan obligats a implantar-ho?

Les persones que estan obligades a implantar aquest canal de denúncia són:

• Totes les empreses persones físiques o jurídiques que tinguin contractats 50 o més treballadors.

• Totes aquelles empreses que fins i tot no tenint el nombre d’empleats estan dedicades a serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient.

• Tota l’administració pública i entitats pertanyents al sector públic.

• Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, així com les fundacions que depenguin d’aquests, sempre que gestionin fons públics.

Conseqüències de la no implantació del canal de denúncies.

El no complir amb la posada en marxa d’aquest canal comporta importants sancions econòmiques que oscil·len entre els 1.001 i els 300.000 euros, en el cas de persones físiques, i els 10.001€ a 1.000.000 d’euros, en el cas de les persones jurídiques.

La norma contempla com és habitual un detallat règim sancionador per a les accions o omissions que limitin els drets i garanties introduïts en aquesta llei, especialment les orientades a obstaculitzar, impedir, frustrar o alentir les informacions.

Terminis per a la implantació de les obligacions imposades per la Llei 2/2023.

El canal de denúncies ha d’estar operatiu en el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Per a complir amb les dates previstes s’estableixen dos terminis:

a.- Les empreses d’entre 50 a 249 empleats disposaran fins a desembre de 2023 per a implantar un sistema d’informació intern.

b.- Aquelles de més de 249 empleats disposaran únicament de tres mesos.

Com implantar el canal de denúncies.

Les empreses estaran obligades a disposar del mecanisme per a comunicar les infraccions o irregularitats, de manera que es podran canalitzar a través de:

a.- El canal intern de l’empresa, que haurà de garantir la protecció, confidencialitat i anonimat (si així ho desitja) de l’informant.

b.- El canal extern o l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant.

c.- Revelació pública en plataformes web, xarxes socials o mitjans de comunicació, quan els llits interns o externs no hagin funcionat, existeixi una amenaça imminent per a l’interès públic o existeixi un risc de represàlies o de no tractament efectiu.

Es prohibeixen totalment les represàlies a l’informant, la qual cosa inclou actes o omissions que suposin un tracte desfavorable i que li situïn en situacions de desavantatge enfront d’uns altres en el context laboral.

La figura del responsable del correcte funcionament.

La Llei preveu com a figura indispensable per a l’eficàcia dels sistemes interns d’informació la designació d’un responsable per al seu correcte funcionament.

L’anomenat Responsable del sistema serà designat per l’òrgan d’administració o de govern de l’empresa d’entre els directius d’aquesta. Si la direcció fos un òrgan col·legiat, es delegarà la gestió i tramitació dels expedients en un membre.

El Responsable desenvoluparà les seves funcions independent i autònomament i no podrà rebre instruccions de cap mena disposant de suficients mitjans personals i materials.

El seu nomenament i cessament, i el dels integrants de l’òrgan col·legiat, es notificaran a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant o, en el seu cas, a les autoritats de les comunitats autònomes.

L’òrgan d’administració de la companyia és el responsable d’implantar el sistema d’informació de denúncies, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT