c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
4-mesures-laborals-contractuals-covid19-domenech-delsors

4 principals mesures laborals i contractuals a adoptar davant l’Estat d’Alarma

Amb l’objectiu de fer front al Covid-19, el Govern espanyol ha aprovat diverses mesures, la primera la declaració de l’Estat d’Alarma pel Reial Decret Llei 463/2020. El Covid 19 ha torpedinat la nostra Societat. L’afectació és a tots els nivells, principalment sanitari, però també econòmic.

Moltes altres mesures es vénen dictant gairebé diàriament i tenen com a propòsit mitigar els efectes de la pandèmia, però no sense generar multitud de dubtes i incerteses a comerciants, industrials i prestadors de tota mena de serveis i subministraments.

Des del nostre despatx volem ajudar als nostres clients per a donar-los la confiança que necessiten per a poder adoptar les mesures que millor s’adaptin al seu cas concret.

Aconsellem dos àmbits pels quals cal començar a actuar: el laboral i el contractual.

El primer i immediat davant aquesta situació tan excepcional, és mitigar l’impacte laboral que a cada empresa pugui haver generat o està generant la situació. El govern ha dictat les següents mesures, que poden ser adoptades segons sigui el cas:

1.- Adaptació de l’horari i reducció de jornada.

Les persones que acreditin deures de cuidat respecte cònjuge o parella de fet, així com familiars per consanguinitat fins a segon grau, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o reducció de la mateixa podent arribar al 100%.

2.- Tramitació d’ERTO

Sigui per causa de força major o per causa objectiva (productiva, econòmica o organitzativa), cada amb els seus respectius efectes. En els ERTOs per causes objectives, no resultarà d’aplicació l’exoneració de la quota patronal de la Seguretat Social, prevista per als ERTOs de força major. La tramitació ha de fer-se via telemàtica i cal facilitar la següent documentació:

  • Dades de l’empresa sol·licitant, escriptures, NIF
  • CNAE de l’empresa
  • Informe relatiu a la vinculació d’activitats derivada del COVID-19
  • Relació de treballadors
  • Mesures de suspensió o reducció de jornada que desitgem sol·licitar

En els expedients presentats en la base de la força major, és necessari notificar als treballadors de manera prèvia la presentació de la sol·licitud de l’ERTO. Es requereix adjuntar un informe detallat i una justificació motivada i acreditada de la força major, és a dir l’informe ha d’estar “causalitzat”: no pot ser simplement un document de tràmit. També ha d’acreditar-se i provar la força major. És de destacar que, en els ERTOs per causes objectives, no resultarà d’aplicació l’exoneració de quota patronal prevista per als processos seguits per força major. Presentat l’ERTO per causa de força major aquestes seran les conseqüències per als treballadors afectats:

  1. Reconeixement de la prestació per desocupació, encara que es manqui del període d’ocupació cotitzada mínima necessària.
  2. No computa el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti causa del Covid-19.
  3. La base per al càlcul seran els últims 180 dies i si no portés aquest termini el període de temps inferior.
  4. La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió
  5. Tota la tramitació davant el SEPE la realitzarà l’empresa

3.- Tractament de treballadors infectats o fins i tot aïllats pel Covid-19

Aquests treballadors gaudiran de major protecció a l’efecte de la Seguretat Social i rebran una prestació equivalent al 75% de la base reguladora des del primer dia. Per a l’empresa, el cost de seguretat social l’assumeix directament l’administració per tant suposa una mesura molt beneficiosa. Per a més informació consultar els 5 escenaris laborals per empreses davant el coronavirus.

4.-Què succeeix amb els treballadors autònoms o per compte propi.

Per a aquells autònoms l’activitat dels quals o les activitats dels quals quedin suspeses o quan la seva facturació es vegi reduïda, almenys un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària pel cessament d’activitat.

En l’àmbit contractual recomanem encaridament revisar els contractes de clients i proveïdors; analitzar en quins supòsits es pot invocar força major que eximeixi de les obligacions contractuals. Cal tenir en compte que la força major per si mateixa, no eximeix el compliment de les obligacions de pagament. Cada cas és diferent i cada contracte té les seves especificitats i ha de ser analitzat.

Han de revisar-se la totalitat dels contractes que tinguem subscrits, des de les assegurances, arrendaments, proveïdors etc. Cal analitzar quins contractes podem suspendre per causa de força major generada amb la declaració de l’Estat d’Alarma. En aquest sentit, fins avui, el Tribunal Suprem té establert que quan la prestació principal a càrrec del deutor consisteix en un deute dinerari, no cal oposar com a exoneració de l’obligació la impossibilitat sobrevinguda per força major. Aquest criteri probablement no s’adequa a la realitat social amb la nova situació creada, i el criteri jurisprudencial haurà d’evolucionar però com sempre, caldrà analitzar cas per cas i allunyar-se de generalitats.

L’apel·lació a l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus, expressió que fa referència al fet que qualsevol modificació de les circumstàncies en les quals es va atorgar el contracte inicialment donaria lloc a la modificació de les seves estipulacions, pot ser un sòlid fonament per a defensar la tesi contrària a la fins avui establerta Jurisprudència.

Tota acció dirigida a la suspensió dels contractes, hauria de passar primer per la notificació de la situació a l’altra part, exposant els fets i les circumstàncies que es deriven de la sol·licitud de suspensió pretesa, anticipant-nos a una probable al·legació en contra d’incompliment.

Un punt per a no oblidar són les pòlisses d’assegurança. És la nostra recomanació verificar si inclouen cobertures extraordinàries com és el cas de la pandèmia, havent de seguir en aquest cas les notificacions previstes en la pòlissa. En aquest context no cal quedar-se de braços plegats. La situació en la qual ens trobem i l’estat d’alarma pot allargar-se més de l’inicialment previst i la volta a la normalitat no serà immediata.

És necessari que les empreses grans, mitjanes o petites i els autònoms per compte propi elaborin plans de contingència davant la crisi creada pel Covid 19 sense demorar qualsevol decisió sobre aquest tema, creant models propis que s’ajustin al cas concret.

Per part nostra dir-los que estem treballat amb la major normalitat que la situació permet, atenent-los com sempre telefònicament i per videoconferència quan vostès ho requereixin en els canals existents (Jitsi, FaceTime, Skype, WhatsApp…).

Una última recomanació: queda’t a casa.

Summary
4 principals mesures laborals i contractuals a adoptar davant l'Estat d'Alarma
Article Name
4 principals mesures laborals i contractuals a adoptar davant l'Estat d'Alarma
Description
Amb l'objectiu de fer front a la declaració de l'Estat d'Alarma, aconsellem dos àmbits pels quals començar a actuar: el laboral i el contractual.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT