c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Todo Lo Que Hay Que Saber De La Nueva Ley Hipotecaria De Junio Del 2019

Els 12 punts de la nova Llei Hipotecària del 17 de juny

Va arribar l’aclamada reforma. El 17 de Juny entra en vigor la nova Llei Hipotecària.

Són moltes les novetats que s’introdueixen per a adaptar la Llei als nous temps i a les directrius exigides des de la Unió Europea.

Resulta sorprenent que una de les destacades novetats sigui l’obligació dels bancs d’assegurar-se la solvència del client. Sorprenent perquè fins avui, aquesta hauria hagut de ser una mesura de risc sempre tinguda en compte i vists els resultats, lamentablement no va anar així.

Diu la nova Llei:

“El prestador haurà de consultar l’historial creditici del client acudint a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, així com a alguna de les entitats privades d’informació creditícia en els termes i amb els requisits i garanties prevists en legislació de protecció de dades personals. En cas que el prestador concedeixi el préstec, podrà comunicar les següents dades a les oficines privades d’informació creditícia: import original, data d’inici, data de venciment, imports pendents de pagament, tipus de préstec, garanties existents i valor al qual aquestes aconsegueixen, així com qualsevol altre que estableixi la persona titular del Ministeri d’Economia i Empresa.”

12 punts a destacar

A partir d’aquesta definició, aquests són els 12 punts a destacar de la Nova Llei Hipotecària:

 1. Qualsevol comissió d’obertura, que hagi de reportar-se en un sol pagament, ha de comprendre totes les despeses de tramitació, estudi o concessió.
 2. Les hipoteques des de l’entrada en vigor de la Llei estan gravades pel que fa a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats al 0%.
 3. Els deutors amb garantia hipotecària només hauran de pagar les despeses de taxació.
 4. Les despeses de Notaria, Registre i Gestoria són per compte dels Bancs.
 5. Les conegudes com a “clàusules sol” estan prohibides.
 6. L’execució hipotecària només podrà iniciar-se (1) en la primera meitat del termini inicialment pactat, després de l’impagament de 12 quotes o bé, que l’import de les quotes impagades, suposin el 3% del deute hipotecari. I en la segona meitat, després de l’impagament de 15 quotes o el 7% del deute hipotecari.
 7. Comissions: Per a les hipoteques amb interès variable, s’estableix un límit màxim del 0,25% durant els 3 primers anys de la hipoteca. Aquest import es redueix al 0,15% a partir del quart any. Per a les hipoteques amb interès fix, es fixa un límit màxim de 2% durant els primers 10 anys i un 1,5% a partir d’aquests 10 anys.
 8. Està prohibit associar la hipoteca a altres productes que venguin els Bancs: plans de pensions, assegurança de vida i llar, targetes de crèdit, en canvi sí que està permès que el Banc exigeixi una assegurança que doni cobertura al compliment de les obligacions de la hipoteca.
 9. El deutor hipotecari pot canviar de Banc o canviar les condicions de la seva hipoteca, quan vulgui i sense reportar costos addicionals. El canvi d’una hipoteca variable per una fixa, mai podrà reportar una comissió superior a un 0,15%.
 10. S’estableix un període de reflexió de 10 dies. Durant aquests 10 dies, el deutor hipotecari podrà pensar/consultar/assessorar-se sobre si realment desitja signar la hipoteca en les condicions ofertes. A més el Banc estarà obligat a donar informació sobre hipoteques d’altres Bancs.
 11. L’interès de demora màxim queda fixat en un 3% per a les hipoteques noves i en un 2% per a les hipoteques antigues.
 12. El Notari haurà d’assegurar-se i donar fe que el deutor hipotecari coneix el que està signant, en definitiva, haurà de donar les explicacions necessàries al deutor hipotecari i no simplement estampar la signatura.

El préstec hipotecari és una de les obligacions més oneroses des del punt de vista econòmic per a moltes famílies, i ha de ser tractat amb el màxim rigor i seguretat jurídica per a totes les parts intervinents.

La nova Llei és un pas definitiu per a donar la deguda rellevància a tan important i transcendent contracte i sense cap dubte, millora en molts punts la legislació vigent establint obligacions i límits clars.

Summary
Els 12 punts de la nova Llei Hipotecària del 17 de juny
Article Name
Els 12 punts de la nova Llei Hipotecària del 17 de juny
Description
S'introdueixen moltes novetats per a adaptar la Llei Hipotecària als nous temps, però el sorprenent i destacat és l'obligació dels bancs de...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT