c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
Mediación Domenech Delsors

Serà obligatori sotmetre’s a la mediació?

En data recent el Ministre de Justícia Rafael Català va revelar en el Parlament que no descarta millorar el marc legislatiu per incorporar l’obligatorietat que les parts se sotmetin a sessions informatives acordades per un jutge per impulsar la mediació, si ben finalment es podrà optar per aquesta via o per la judicial.

El Ministre va assegurar que un bon objectiu és promoure en el conjunt de la societat espanyola una cultura entorn de l’acord i per a això entén que la mediació té un paper fonamental. Per aquest motiu ha proposat, duu a terme campanyes informatives per impulsar la mediació intrajudicial i traslladar el missatge a la ciutadania que es tracta d’una solució possible i fins i tot desitjable.

La intenció del Ministeri és plenament concorde a la legislació ja introduïda en molts països de la Unió. Pràcticament tots els Estats de la Unió preveuen la possibilitat que els òrgans judicials convidin a les parts a recórrer a la mediació o almenys a assistir a reunions d’informació. En cinc Estats la mediació és obligatòria, en altres s’exigeix que els advocats informin els seus clients de la possibilitat de recórrer a la mediació o que les demandes confirmin si s’ha intentat la mediació o existeixen raons que impedeixin fer-ho. Tretze Estats membres ofereixen incentius financers a la mediació mitjançant la reducció o el reemborsament total de les taxes i costos dels processos judicials si s’aconsegueix un acord gràcies a la mediació durant processos judicials suspesos. (Dades contingudes en l’informe del passat mes d’agost de la comissió europea sobre l’aplicació de la Directiva 2008/52/CE sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils).

En la mateixa línia el Consell General de l’Advocacia Espanyola en l’informe 4/2016 de 15/11/2016 conclou que la mediació a diferència de l’arbitratge és una fórmula jurídica ideal per solucionar els conflictes sorgits en el si de relacions de tracte successiu en les quals intervinguin els advocats, professionals que han de considerar-se orientats de manera preferent a l’acompliment d’aquesta funció mediadora per la seva formació i habitualitat en el maneig de procediments normatius. Cal destacar el treball de la Unió Europea, en honor d’una potenciació progressiva del fenomen de la mediació i a emfatitzar encara més l’aplicabilitat i progressiva implantació dels sistemes de mediació en el si de les relacions mercantils, tendència d’origen internacional i comunitari que està cridada a estendre’s i consolidar-se en les relacions jurídiques.

Sembla que la intenció del Ministre no solament quedarà en propòsit, però desitgem i esperem com a advocats mediadors que diàriament recomanem el seu ús pels extraordinaris beneficis que aporta a les parts, que l’esforç del legislador espanyol sigui donar un veritable impuls a la mediació com a mitjà eficaç per a la resolució de conflictes i no simplement com a tràmit obligatori.

Summary
¿Será obligatorio someterse a la mediación?
Article Name
¿Será obligatorio someterse a la mediación?
Description
El Ministro de Justicia Rafael Catalá aseguró que un buen objetivo es promover en el conjunto de la sociedad española una cultura en torno al acuerdo y para ello entiende que la mediación tiene un papel fundamental.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT