c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
The Word Justice On A Courtroom Building.

Reestructuració d’empreses: Venda de la unitat productiva.

La transmissió d’unitats productives en seu concursal ha vingut suscitant moltes incerteses i canvis de criteris jurisprudencials. La qual cosa fins avui ha comportat una important inseguretat jurídica en perjudici d’aquesta figura.

El nostre despatx ha contribuït activament aportant els arguments que han propiciat el dictat de l’Acte del Jutjat del Mercantil 5 de Barcelona que vària el criteri mantingut fins avui pel Tribunal Suprem quant a la competència del Jutjat mercantil per realitzar pronunciaments sobre els efectes laborals en l’Acte de venda de la Unitat Productiva així com l’abast dels mateixos.

El canvi de criteri té efectes immediats i directes sobre el pla de viabilitat de l’empresa concursada, però també sobre l’interès que pot suscitar la compra d’unitats productives en aquestes circumstàncies.

Dos han estat els punts sotmesos a criteris canviants, d’una banda la competència del Jutge del concurs per pronunciar-se sobre la successió empresarial a efectes laboral i de la seguretat social i en segon terme l’abast i limitació d’aquests efectes.

Fins a data molt recent la pràctica majoria de Jutjats Mercantils seguien el criteri de la STS de 29 d’Octubre de 2014 la qual no deixava dubta alguna sobre la incompetència del Jutge del concurs per pronunciar-se en l’Acte de venda de la unitat productiva i sobre la subrogació de les quotes de la seguretat social sent matèria exclusiva dels Jutjats socials.

En els nostres al·legats hem defensat la competència del Jutge del concurs per pronunciar-se sobre els efectes laborals i de Seguretat Social de la venda de la Unitat productiva, però hem anat més enllà perquè creiem que tota empresa encara en fase de liquidació ha de tenir una segona oportunitat real per seguir la seva marxa.

Tenen límit aquests efectes? Una interpretació coherent de la nova Llei Concursal ha de concloure que als efectes tant laborals com de la Seguretat Social existeix successió d’empresa en els casos de venda de la unitat productiva en seu concursal, però el adquirente no quedarà subrogat en la totalitat del passiu laboral.

Aquest nou gir jurisprudencial atorga plena seguretat jurídica i té efectes immediats en la finalitat principal del concurs que no és una altra que la conservació del teixit industrial i el manteniment dels llocs de treball de l’empresa.

Tal com recull l’Acte seguint els nostres al·legats ” Al nou adquirent hem d’oferir-li facilitats per iniciar una nova marxa, noves inversions amb el manteniment del que ja hi havia; difícilment podrà fer-ho si a més ha d’escometre els deutes pendents tant laborals com socials. “

La resolució comentada és absolutament rellevant en fòrums concursals. La comissió Mercantil del col·legi d’economistes ha organitzat una sessió – debat el proper 13 d’Octubre sobre l’abast de la successió d’empreses a efectes laborals i de la seguretat social, distinció entre empresa i centre de treball a l’empara de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, seguint l’Acte del Jutjat del Mercantil 5 de Barcelona, que els adjuntem.

Summary
Reestructuració d'empreses: Venda de la unitat productiva.
Article Name
Reestructuració d'empreses: Venda de la unitat productiva.
Description
La transmissió d'unitats productives en seu concursal ha vingut suscitant moltes incerteses i canvis de criteris jurisprudencials. La qual cosa fins avui ha comportat una important inseguretat jurídica en perjudici d'aquesta figura.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT