c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Camaras De Videovigilancia Domenech Advocats

Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’ús de camaras de videovigilancia.

La captació d’imatges amb finalitats de vigilància és una pràctica utilitzada en entorns empresarials amb la finalitat de verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals. La utilització de mitjans tècnics per a la vigilància repercuteix sobre els drets de les persones i obliga a fixar garanties.

En data recent, 3 de Març de 2016 el Tribunal Constitucional ha dictat Sentència abundant en la seva doctrina sobre l’ús de les càmeres de vídeo vigilància en l’empresa declarant en aquesta ocasió que la simple existència del rètol informatiu de “Zona vídeo vigilància” compleix amb l’obligació d’informar al treballador de la instal·lació d’aquests sistemes.

Aquesta Sentència després d’analitzar el cas concret i de qüestionar si és o no suficient la informació general, obre la porta a l’excepcionalitat, contradient l’anterior del Tribunal Constitucional de Febrer de 2013 la qual obligava en tots els casos a acreditar per part de l’empresa una informació específica sobre l’existència d’aquests mitjans.

El Tribunal Constitucional es decanta clarament per relaxar el criteri anterior en determinats casos dispensant l’obligació de consentiment específic i fefaent del treballador implicat; ara bé no de manera absoluta i el deure informació ha de seguir existint, s’eximeix el consentiment però es mantenen les obligacions inherents al contracte laboral i les que del mateix es deriven.

Aquest criteri no fa més que reiterar el ja exposat en l’Estatut dels Treballadors en l’art. 20.3 i 4 del Reial decret Legislatiu 1/1995 de 24 de Març, precepte que va obrir la porta a la instal·lació de càmeres de vigilància; en virtut d’això es faculta a l’empresari per adoptar les mesures que estimi oportunes de control i vigilància per verificar el compliment del treballador en les seves obligacions laborals.

Però la facultat que atorga l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors als empresaris i l’excepcionalitat de la Sentència de 2016  no han de ser enteses com una supressió de l’obligació d’informació prèvia sinó, com una excepcionalitat en casos molt concrets la gravetat dels quals justifica la relaxació de l’aplicabilitat estricta de la norma, sempre a més atenent a la proporcionalitat de tota mesura que pugui considerar-se restrictiva dels Drets Fonamentals del treballador ha de tenir.

En concret la Sentència comentada porta causa d’una situació certament greu com és l’apropiació dels diners de caixa. D’acord amb aquests antecedents l’Alt Tribunal ha considerat suficientment informat al treballador implicat amb l’existència del rètol informatiu existent en el recinte.

Sent un tema certament controvertit i interpretable, la nostra recomanació des de Domenech Delsors Advocats és, que en tot contracte de treball s’informi per escrit, mitjançant unes clàusules clares no solament de la utilització de càmeres de vídeo vigilància, sinó també sobre altres qüestions tan importants com l’ús del correu electrònic, l’accés a la xarxa des dels ordinadors de la companyia amb finalitats privades, l’ús de xarxes socials etc.

 

Summary
Sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de camaras de videovigilancia.
Article Name
Sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de camaras de videovigilancia.
Description
La utilització de mitjans tècnics per a la vigilància repercuteix sobre els drets de les persones i obliga a fixar garanties.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT