c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Puede Sancionarse A Un Trabajador Por Negarse A Someterse A Reconocimiento Medico

Es pot sancionar a un treballador per negar-se a sotmetre’s a un reconeixement mèdic?

La qüestió que a primera vista sembla senzilla, no ho és, i com sempre haurem d’acudir en primer lloc a la norma, en segon lloc a la jurisprudència que interpreta la norma i en tercer lloc mai deixarem d’aplicar el sentit comú, sentit que en la nostra professió és bo no abandonar en cap concepte.

La norma aplicable és l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals:

“1. L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica. L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.

Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador presti el seu consentiment…”

La Directiva 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball, dedica el seu article 14 a la “Vigilància de la salut” i demana que s’adoptin mesurades per garantir aquest objectiu. Conforme a #el seu número 2, aquestes mesures permetran que cada treballador, si així ho desitja, pugui sotmetre’s a una vigilància de salut a intervals regulars.

Existeix també una Sentència del Tribunal Constitucional 196/2004 que assenyala “l’obligatorietat no pot imposar-se si únicament està en joc la salut del propi treballador, sense l’afegit d’un risc o perill cert objetivable, doncs aquell és lliure per disposar de la vigilància de la seva salut sotmetent-se o no als reconeixements en atenció a les circumstàncies i valoracions que estimi pertinents per a la decisió”.

En aplicació de la interpretació que han realitzat els nostres tribunals i utilitzant el sentit comú, arribem a la conclusió que no hi ha obligatorietat i que només és exigible aquesta obligatorietat si existeix un risc o perill objetivable. En conseqüència, ni tan sols en el supòsit en què el conveni col·lectiu establís l’obligatorietat del reconeixement mèdic, es podria sancionar al treballador que es nega a practicar-ho, sempre amb el limiti del risc o perill objetivable.

Aquesta és l’opinió de Domenech Delsors Advocats, sotmesa a millor dret.

 

 

Summary
Es pot sancionar a un treballador per negar-se a sotmetre's a un reconeixement mèdic?
Article Name
Es pot sancionar a un treballador per negar-se a sotmetre's a un reconeixement mèdic?
Description
Com sempre haurem d'acudir en primer lloc a la norma, en segon lloc a la jurisprudència que interpreta la norma i en tercer lloc, el sentit comú, sentit que en la nostra professió és bé no abandonar en cap concepte.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT