c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete

Set canvis a tenir en compte en els nous contractes de compravenda d’immobles.

El passat dia 22 de Febrer es va publicar el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i contractes i que entrarà en vigor amb caràcter general el pròxim 1 de Gener de 2018.

Per la llunyania de la data, creiem convenient comentar alguns aspectes de la nova regulació com són algunes de les novetats més notòries en els contractes de compravenda, i especialment els d’immobles.

  1. Com a primer punt a tenir en compte important i positiu, és que la Llei estableix un major equilibri i protecció del consumidor, de manera que hi hagi major transparència a l’hora de contractar.
  2. Diem que la llei busca major transparència i ho veiem en la nova regulació de les arres. Les arres han estat sempre un tema polèmic en el contracte de compravenda que ha donat lloc a una infinitat de conflictes i a una copiosa jurisprudència. La nova Llei tracta de minorar el conflicte i evitar la falta de coincidència entre el volgut i els pactes. Si es desitja que el desistiment del venedor comporti el pagament del doble del preu lliurat haurà de pactar-se de forma expressa. En cas contrari tota quantitat lliurada com a arres es considerarà a compte del preu. Les arres penitencials hauran de ser pactades de forma expressa.
  3. L’equilibri més gran entre les parts es reflecteix en la introducció del deure d’informació: el venedor, abans de la conclusió del contracte, haurà de facilitar al comprador la informació rellevant sobre les característiques del bé tenint en compte els coneixements de les parts, les exigències que resultin de la bona fe i l’honradesa dels tractes.
  4. En la mateixa línia s’incorpora l’obligació del comprador amb la conformitat del bé pretenent aconseguir que el ben lliurat al comprador correspongui als pactes. La Llei estableix els criteris que determinaran aquesta conformitat.
  5. En la compravenda d’immobles, solament podrà no pertocar a la conformitat quan la diferència quant a superfície o mesura sigui superior al 10%. Una diferència, doncs, de menys del 10% quan el preu sigui fixat sobre la base de la superfície de l’immoble, no donarà lloc a una modificació proporcional d’aquest.
  6. Un punt absolutament nou es refereix a la previsió de finançament per tercer quan el finançament és necessari per formalitzar la compravenda d’un immoble. En aquest cas el comprador, excepte pacte en contrari, podrà desistir del contracte si justifica degudament la negativa de l’entitat bancària a concedir el finançament. En aquest cas el venedor haurà de retornar l’import del preu que hagués estat lliurat.
  7. En els contractes amb pagament del preu ajornat, s’estableix el pacte condició resolutòria per al cas que el comprador no pagui la part del preu; el comprador podrà resoldre el contracte i recuperar l’immoble, però deurà de forma prèvia, requerir al comprador mitjançant Acta Notarial qui tindrà un termini de 20 dies per efectuar el pagament, transcorreguts els quals el contracte quedarà resolt. Perquè la resolució sigui efectiva la part impagada del preu ajornat inclosos els interessos, ha de superar el 15% del preu íntegre més els interessos. Es pot establir que el venedor retingui les quantitats pagades pel comprador amb un màxim de la meitat de la quantitat total que hagi hagut de percebre, d’acord amb el contracte fins avui de la resolució. Per procedir a la resolució del contracte, la Llei estableix un mecanisme que inicia el Notari davant el Registre de la Propietat.

La reforma és molt més àmplia però aquestes breus notes solament pretenen donar una idea de l’abast que pot arribar a tenir la reforma, i de les conseqüències quant a la redacció i formalització dels futurs contractes.

Summary
Set canvis a tenir en compte en els nous contractes de compravenda d'immobles.
Article Name
Set canvis a tenir en compte en els nous contractes de compravenda d'immobles.
Description
El proper 1 de Gener de 2018 entra en vigor el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya amb novetats que afecten a la compravenda d'immobles.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT