c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com       Suscríbete
La Plusvalía, Hacia Una Fiscalidad Más Justa

La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa

El Tribunal Constitucional ha reconegut l’injust d’un sistema d’imposició en les transmissions d’immobles fonamentat en l’establiment de l’impost (plusvàlua), sense tenir en compte l’increment o decrement real del valor del terreny d’acord amb el mercat.

L’Impost sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, és un tribut que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys al moment de la seva transmissió i es presumeix que en totes les transmissions es produeix un increment d’aquest valor. Per obtenir la quota de l’impost es parteix del valor cadastral i s’aplica una fórmula que té en compte el nombre d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble i de determinats percentatges fixats pels ajuntaments, amb independència de si hi ha hagut un increment real o no del valor del terreny.

Amb la crisi econòmica el que ha succeït és que el valor dels immobles, i per tant dels terrenys, ha arribat a depreciar-se en alguns casos per sota del valor cadastral produint, no ja un increment, sinó una depreciació.

Fins avui, que el valor de transmissió de l’immoble fos inferior al de la seva adquisició, com que no es distingeix entre el valor del terreny i el de l’immoble, no es considera judicialment prova suficient a l’efecte de justificar l’absència d’increment del valor del terreny.

Diu el Tribunal Constitucional que “tots hem de contribuir al sosteniment de la despesa pública d’acord amb la capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori“.

Per tant, el nero fet d’haver mantingut la propietat d’un immoble un nombre d’anys (entre un i vint), no implica de forma automàtica que es produeixi un increment del seu valor. La Plusvàlua no grava la transmissió patrimonial ni el patrimoni, ja que el seu objecte no és la titularitat dels terrenys, sinó l’augment de valor que aquests han experimentat amb el pas del temps.

La resolució dictada és de gran transcendència, ja que suposa una protecció del contribuent davant un sistema tributari basat en un automatisme que pot arribar a resultar arbitrari. Diu la resolució que “en cap cas podrà el legislador establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d’una riquesa real o potencial.” I de cap manera “en aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia.”

És d’esperar que les resolucions pendents estiguin en plena consonància amb la dictada i de confirmar-se la sospita, molt atents als càlculs de les plusvàlues en les transmissions futures d’immobles.

Summary
La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa
Article Name
La plusvàlua, cap a una fiscalitat més justa
Description
El Tribunal Constitucional reconeix l'injust d'un sistema d'imposició en les transmissions d'immobles fonamentat en la plusvàlua
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT