c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Contrato Arrendamiento Domenech Advocats

El desistiment de l’arrendatari en el contracte d’arrendament.

Des del passat 6 de Juny que va entrar en vigor la reforma de la LAU 29/1994, aprovada per la Llei 4/2013 han sorgit interpretacions errònies quant a l’aplicació del desistiment anticipat del contracte d’arrendament.

Per poder comprendre l’aplicació del nou article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans hem de realitzar les dues següents distincions:

  1. Contractes celebrats amb posterioritat a l’1 de Gener de 1995 i anteriors al 6 de Juny 2013. En aquests supòsits es manté la situació anterior a la reforma: es pot desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut cinc anys i sempre en contractes de durada superior als cinc anys; en contractes de durada inferior a cinc anys, la llei no diu gens, si bé és evident que es produiria un incompliment contractual per l’obligació continguda en el contracte de permanència pel període pactat de ser indemnitzat, conforme als articles 1101, 1124, 1256 i 1556 del vigent Codi Civil.
  2. Contractes posteriors al 6 de juny del 2013. El vigent article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans és un dels canvis més notables produïts amb la reforma del 2013 establint que l’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament quan almenys hagin transcorregut sis mesos amb independència del temps de durada subscrit contractualment, havent d’existir tan sol un preavís de 30 dies.

Cert és també que la pròpia Llei estableix la possibilitat de pactar una clàusula contractual de penalitat a la resolució anticipada, (pagament d’un mes de renda per any que resti de compliment). Aquesta penalitat és entesa com a màxima ja que qualsevol estipulació que la superi s’entendrà en perjudici de l’arrendatari i per tant serà nul·la i sense efecte tal com regula l’article 6 de la Llei d’Arrendaments Urbans.

Quant als contractes d’ús diferent al d’habitatge, cap d’aquestes regles és aplicable, doncs els mateixos es regeixen per la voluntat de les parts, tal com indica l’article 4.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans.

Domenech Delsors Advocats a la seva disposició per a qualsevol aplicació.
Summary
El desistiment de l'arrendatari en el contracte d'arrendament.
Article Name
El desistiment de l'arrendatari en el contracte d'arrendament.
Description
Des que va entrar en vigor la reforma de la LAU 29/1994, aprovada per la Llei 4/2013 han sorgit interpretacions errònies quant a l'aplicació del desistiment anticipat del contracte d'arrendament.
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT