c/ Balmes 173, 3º 2ª, 08006 - Barcelona (España) (+34) 932 098 090 dom@domenech-advocats.com      Suscríbete
Com Recuperar Ràpidament Un Habitatge Okupat: Nova Llei

Com recuperar ràpidament un habitatge okupat: Nova Llei

La falta d’efectivitat dels procediments existents fins ara per recuperar un habitatge ocupat ha portat al legislador a impulsar un nou procediment sumari amb la finalitat d’agilitar aquesta indesitjada i perjudicial situació per al propietari.

El 2 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei 5/2018 d’11 de juny que modifica La Llei d’Enjudiciament Civil, creant un nou procediment amb un únic objecte: recuperar la possessió de l’habitatge (no cap altre ben o dret) el posseïdor del qual (persona física, administració pública o persona jurídica de naturalesa privada sense ànim de lucre) hagi estat privat il·legítimament de la seva possessió.

L’objecte està clarament limitat a l’habitatge, habitual o segon habitatge o habitatge ocupat, quedant exclosos locals de negoci.

El procediment creat és un procés civil sumari per recuperar de forma immediata la possessió de l’habitatge ocupat il·legalment, és a dir, quan l’ocupació no és ni consentida ni tolerada i així restituir-la al seu legítim posseïdor.

El Fonament d’aquest procediment cal buscar-ho en l’article 441 del Codi Civil i els mecanismes processals existents fins ara no resolien adequadament la qüestió

«En cap cas pot adquirir-se violentament la possessió mentre existeixi un posseïdor que s’oposi a això. El que es crea amb acció o dret de privar a un altre de la tinença d’una cosa, sempre que la forquilla resisteixi el lliurament, haurà de sol·licitar l’auxili de l’Autoritat competent»

i que

«els actes merament tolerats, i els executats clandestinament i sense coneixement del posseïdor d’una cosa, o amb violència, no afecten la possessió» (art. 444 CC).

Una novetat important és la possibilitat de dirigir la demanda enfront de “els desconeguts ocupants” de l’habitatge i notificar la demanda “a qui es trobés en l’immoble”.

El tràmit previst estableix mecanismes perquè el desallotjament sigui efectivament ràpid: la demanda podrà engegar, a més del procés principal possessori, un previ incident perquè el demandant aconsegueixi de forma immediata la possessió de l’habitatge ocupat; quan parlem immediatament hem d’aclarir que almenys hauran d’haver transcorregut els 5 dies que té el deutor per aportar el títol que justifiqui l’ocupació.

En el supòsit que els ocupants il·legals no aportin un titulo que empari la seva possessió, el tribunal ordenarà mitjançant Acte l’immediat lliurament de la possessió de l’habitatge al demandant.

Els ocupants il·legals de l’habitatge solament tenen una sola causa d’oposició que consisteix en l’existència de títol suficient enfront de l’actor per posseir l’habitatge.

A tenir molt en compte el termini de caducitat d’un any des de l’ocupació il·legal:

“no s’admetran les demandes que pretenguin retenir o recobrar la possessió si s’interposen transcorregut el termini d’un any a explicar des de l’acte de la pertorbació o la despulla” (art. 439.1 LEC).

L’execució de l’Acte suposarà el llançament immediat que es durà a terme el dia assenyalat, encara quan no hi hagi ningú en l’habitatge. La immediatesa dependrà dels mitjans personals suficients per poder dur a terme el llançament. És d’especial importància el paper del Jutge civil perquè ordeni a les forces de seguretat i policies locals l’execució de les mesures de llançament, vista la falta de cooperació d’alguns ajuntaments de cedir els seus efectius per a aquesta finalitat.

És una reforma interessant, que articula un subprocés dins del procés sumari amb la finalitat que la recuperació de la possessió sigui realment en un termini breu, i que valorem molt positivament.

 

Summary
Com recuperar ràpidament un habitatge okupat: Nova Llei
Article Name
Com recuperar ràpidament un habitatge okupat: Nova Llei
Description
Entra en vigor la llei 5/2018 que permet el desnonament exprés d'un habitatge okupat amb la finalitat d'agilitar la situació per al propietari encara que sigui...
Author
Publisher Name
Domenech Delsors Advocats
Publisher Logo
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT